2000px-POL_Gdynia_COA.svg-257x300
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych: partycypacyjne zaprojektowanie przyjaznych przestrzeni publicznych i  wykonanie wybranych elementów zagospodarowania w dzielnicy Oksywie w Gdyni.

 

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.).

1. Rodzaj zadania:

 1. Zadanie własne gminy o charakterze społecznie użytecznym, w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 2. Nazwa zadania: partycypacyjne zaprojektowanie przyjaznej przestrzeni publicznej i  wykonanie wybranych elementów zagospodarowania w dzielnicy Oksywie w Gdyni.


2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

 1. Przewidywana kwota na realizację zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi: 90 000,00 zł, w tym w 2016 roku: 80 000,00 zł i w 2017 roku: 10 000,00 zł.
 2. Środki finansowe przewidziane na realizację zadania w 2016 r. w wysokości 80 000,00 zł zostały zabezpieczone w rezerwie celowej – na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
 3. Środki finansowe przewidziane na realizację zadania w 2017 r. w wysokości 10 000,00 zł zostaną zabezpieczone w rezerwie celowej – na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
 4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.


3. Zasady przyznawania dotacji:

1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferze objętej konkursem.
2. Oferent musi spełnić warunki formalne zapisane w ogłoszeniu.
3. Oferent musi spełnić merytoryczne kryteria oceny oferty zawartych w ogłoszeniu.
4. Jeden oferent może złożyć jedną ofertę.
5. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą złożyć ofertę wspólną.
6. W ramach otwartego konkursu może zostać przyznana dotacja na więcej niż jedno zadanie.
7. Środki finansowe przyznane podmiotowi na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania w postaci partycypacyjnego zaprojektowania przyjaznej przestrzeni publicznej i  wykonania wybranych elementów zagospodarowania w dzielnicy Oksywie w Gdyni nie mogą być przeznaczone na finansowanie:
a) przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów;
b) pokrycia deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
c) zakupu budynków lub lokali, zakup gruntów;
d) działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
e) udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym;
f) działalności politycznej lub religijnej.
8. Wydatki zaplanowane w ramach oferty muszą mieć ścisły związek merytoryczny z realizowanym zadaniem.
9. Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty:
a) niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania (zgodnie z opisem działań w ofercie realizacji zadania publicznego), w części dotyczącej  realizacji zadania;
b) spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.
10. Przy wydatkowaniu dotacji z budżetu miasta Gdyni, Zleceniobiorca zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.
11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.


4. Termin realizacji zadania:

Termin realizacji zadania obejmuje okres od 22 listopada 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku.

5. Warunki realizacji zadania:

1. W ramach realizacji niniejszego zadania finansowana będzie działalność polegająca na partycypacyjnym zaprojektowaniu przyjaznej przestrzeni publicznej i  wykonaniu wybranych elementów zagospodarowania w dzielnicy Oksywie w Gdyni.
2. Realizacja zadania polegać będzie na:
a) zaplanowaniu, zorganizowaniu i przeprowadzeniu procesu partycypacyjnego zaprojektowania przestrzeni publicznych w sąsiedztwie:

 • powstającego domu sąsiedzkiego przy ul. inż. J. Śmidowicza 49 (dawny Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu),
 • Placówki Wsparcia Dziennego „Kreatywni” przy ul. płk. Dąbka 52;

b)    opracowaniu projektów zagospodarowania terenu uwzględniających elementy, które mogą zostać wykonane wraz z lokalną społecznością;
c)    wykonaniu wybranych elementów zagospodarowania wraz z lokalną społecznością;
d)    przeprowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych w trakcie realizacji zadania;
e)    koordynacji wszelkich działań związanych z realizacją zadania, polegających m.in. na kontakcie z wykonawcami, uzyskaniu wszystkich pozwoleń, zezwoleń i uzgodnień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami tego wymagającymi;
f)    sporządzeniu raportu podsumowującego realizację zadania, zawierającego przede wszystkim projekty zagospodarowania terenu.

3. Oferent musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz  jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
4. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
5. Realizacja zadania będzie prowadzona w oparciu o zapisy zawarte w umowie oraz uzgodnione i zaakceptowane przez Zleceniodawcę zapisy w ofercie realizacji zadania publicznego.

6. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 9 listopada 2016 roku do godz. 10.00. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Laboratorium Innowacji Społecznych.
 2. Oferty należy składać w Laboratorium Innowacji Społecznych przy Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni, budynek IVB, piętro I, pok. F 1.04, w godz. 8.00 – 16.00 lub przesłać pocztą na w/w adres w kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: Partycypacyjne zaprojektowanie przyjaznych przestrzeni publicznych i  wykonanie wybranych elementów zagospodarowania w dzielnicy Oksywie w Gdyni – Nie otwierać przed 9.11.2016 r. godzina 10.00”.
 3. Formularz oferty można pobrać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31 lub w Laboratorium Innowacji Społecznych przy al. Zwycięstwa 96/98 lub pod adresem internetowym http://www.gdynia.pl/dla/mieszkancow/GCOP/7389_116867.html
 4. W przypadku oferty wspólnej dwóch lub więcej organizacji należy złożyć umowę o współpracy ubiegających się podmiotów, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.


7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej (kryterium oceny strategicznej oraz kryterium oceny jakościowej) przez Komisję Oceniającą powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni.
2. Kryteria formalne – rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
1. złożone przez podmiot uprawniony do wzięcia udziału w konkursie, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
2. złożone na obowiązującym i prawidłowo wypełnionym formularzu,
3. zawierające komplet załączników:
a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wystawiony), lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących; w przypadku nie wpisanych do KRS podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych – dokument poświadczający, że dany podmiot posiada osobowość prawną oraz wydane przez władze zaświadczenie o osobie (osobach) upoważnionej do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu tego podmiotu,
b) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta, w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru,
c) kopię aktualnego statutu,
d) pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby inne niż umocowane w KRS do reprezentacji).

4. złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
5. złożone w prawidłowo opisanej kopercie.
3. Kryteria oceny strategicznej: (łącznie można zdobyć do 60 punktów)

 1. ocena zakładanego procesu partycypacyjnego (ilość spotkań, sposób prowadzenia spotkań, miejsce i terminy prowadzenia spotkań, jakie podmioty zostaną zaproszone do udziału) – do 15 punktów,
 2. ocena sposobów zaangażowania lokalnej społeczności na poszczególnych etapach realizacji zadania – do 15 punktów,
 3. kompleksowość zadania – najwyżej punktowane będą oferty, które w sposób szczegółowy określą poszczególne działania składające się na realizację przedsięwzięcia – do 10 punktów,
 4. właściwa diagnoza potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków – do 10 punktów,
 5. precyzyjne określenie celów zadania, które zostaną zrealizowane (czy odpowiadają na opisane potrzeby?) – do 10 punktów.

4. Kryteria oceny jakościowej: (łącznie można zdobyć do 40 punktów)

 1. ocena zakładanej wykonalności zadania (w tym doświadczenie organizacji i kadra przewidziana do realizacji zadania) – do 10 punktów,
 2. ocena trwałości/ciągłości zakładanych rezultatów realizacji zadania – do 10 punktów,
 3. ocena adekwatności zakładanych działań do potrzeb lokalnych – do 10 punktów,
 4. ocena zakładanej efektywności wykorzystania dotacji – do 10 punktów.

8. Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2016 r. Wyniki konkursu z podaniem nazwy podmiotu, nazwy projektu i wysokości przyznanej dotacji, ogłasza Prezydent Miasta Gdyni poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej: www.gdynia.pl, niezwłocznie po podpisaniu zarządzenia.
 2. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację, podejmie Prezydent Miasta Gdyni w formie zarządzenia, po zasięgnięciu opinii powołanej w tym celu Komisji Konkursowej. Zarządzenie będzie podstawą do zawarcia z podmiotami, których oferty zostaną wybrane w konkursie, pisemnych umów szczegółowo określających warunki realizacji zadania.
 3. Od zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wyboru ofert i udzielaniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 4. Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
 5. Informacji dotyczących konkursu udziela: pan Paweł Wyszomirski, Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, pokój F1.05, tel.58 727 39 02.

9. Załączniki:

Za: UM Gdynia