subwencja-oswiatowa-to-zle-rozwiazanie-pisze-do-mrpips-skarbnik-pasymia-300x196

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-011/16 (II Oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, Priorytet inwestycyjny: 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia). Nabór potrwa od 7 do 25 listopada 2016 r.

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie są:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty ekonomii społecznej
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości
 • samorząd gospodarczy i zawodowy
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze
 • przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest wyposażenie pracowników przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne ubieganie się o zlecenia w ramach zamówień publicznych. Oczekuje się, że przedsiębiorstwa społeczne objęte interwencją zwiększą uczestnictwo w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

W definicji używanej w prawodawstwie unijnym stosowanie klauzul społecznych daje możliwość uzależnienia realizacji zamówienia od spełnienia przez wykonawcę określonych warunków społecznych. Ich zastosowanie umożliwia wykonanie przetargu nie tylko zgodnie z potrzebami samej jednostki zamawiającej, ale również otoczenia, w którym ona funkcjonuje. Klauzule społeczne z założenia mają co do zasady umożliwić uwzględnienie istotnych względów społecznych przy realizacji zamówienia. W ramach niniejszego konkursu przewiduje się wyłonienie pięciu projektów, w ramach 5 makroregionów:

 • Makroregion I (kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie)
 • Makroregion II (lubelskie, podkarpackie, podlaskie)
 • Makroregion III (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie)
 • Makroregion IV (pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie)
 • Makroregion V (małopolskie, śląskie, świętokrzyskie).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne i merytoryczne zgodne z pkt 5.2 i 5.3 Regulaminu konkursu nr POWR.02.09.00-00-IP.03-00-011/16.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów – 4 600 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty dostępne na stronie NGO