pozytek

1. Czy podmiot uprawniony może złożyć jedną ofertę w we wrześniu, a drugą w grudniu?

Obowiązuje ogólna zasada jednej oferty. Niemożliwe jest złożenie dwóch ofert w Konkursie Ogólnym. Tzn. np. w Priorytecie 2 we wrześniu oraz w Priorytecie 3 w grudniu. Należy podjąć decyzję, w którym naborze startować.

Od powyższej zasady są dwa wyjątki. Pierwszy to możliwość złożenia dodatkowej oferty w Komponencie Działań Systemowych albo w Komponencie Tematycznym. Oferta złożona tam nie wyczerpuje limitu złożenia oferty w konkursie ogólnym. Jednak w przypadku przeznaczenia do dofinansowania obu ofert Oferent zobowiązany jest do wskazania w ciągu 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu, którą ofertę wybiera do realizacji (niemożliwe jest otrzymanie dwóch dofinansowań).

Drugim wyjątkiem jest złożenie oferty przez oddział terenowy w imieniu jednostki macierzystej (to ona formalnie jest Oferentem). W takim przypadku organizacja może złożyć np. we wrześniu ofertę w Priorytecie 2 dotyczącą realizacji zadania przez oddział terenowy bez osobowości prawnej, a w grudniu w Priorytecie 3 dotyczącą realizacji zadania przez jednostkę macierzystą.

2. Organizacja posiada oddział terenowy bez osobowości prawnej, ale nie jest to uregulowane w KRS. Czy taki oddział może składać ofertę?

Tak. Jednakże w przypadku dofinansowania oferty, która dotyczy oddziału terenowego stowarzyszenia lub fundacji wymagany będzie wpis do KRS przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Obowiązek wpisu jednostki terenowej do KRS dotyczy fundacji i stowarzyszeń (art. 53a ustawy o KRS). Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia powołania jednostki terenowej (art. 22 ustawy o KRS). W przypadku podmiotów, które nie są rejestrowane w KRS wymagana będzie uchwała, lub inny akt o takim samym charakterze, o powołaniu takiej jednostki.

Na etapie składania oferty wystarczy odpowiedni zapis w statucie lub uchwała o powołaniu takiej jednostki.

W przypadku oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej zawsze niezbędne jest złożenie oświadczenia, iż Oferent posiada pełnomocnictwo szczególne do działania w ramach konkursu FIO 2017.

3. Czy istnieje możliwość, aby grupa nieformalna otrzymała wsparcie od Operatora bez udziału Patrona?

Tak. Operatorzy będą mogli wspierać grupy nieformalne pośrednio lub bezpośrednio. Wsparcie pośrednie realizowane będzie poprzez Patrona. Wsparcie bezpośrednie polegać będzie na pomocy w realizacji inicjatywy grupy nieformalnej. W takim przypadku Operator zawiera umowę na wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną z  liderem lub liderami grupy nieformalnej. Operator ponosi wtedy koszty zakupów towarów i usług nie przekazując środków grupie nieformalnej.

4. Czy organizacja, która ma siedzibę w gminie o wielkości 20 tys. mieszkańców i została założona w 2016 r. spełnia III. Kryterium strategiczne? Nie może się ona wykazać żadnym dokumentem określającym wysokość przychodu w 2015 r.

W takim przypadku kryterium to jest spełnione. Skoro organizacja nie istniała w 2015 r. należy przyjąć, iż nie przekroczyła przychodu w kwocie 100 tys. zł.

Za: pozytek.gov.pl