2000px-POL_Gdynia_COA.svg-257x300

OGŁOSZENIE

 

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz zaprasza do składania ofert.

I. Ogłaszający konkurs 

Prezydent Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

telefon (centrala) (58) 66 88 000; fax: (58) 62 09 798

e-mail: umgdynia@gdynia.pl; http://www.gdynia.pl/

 

II. Obsługa merytoryczna konkursu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2

telefon/fax (58) 78 20 120; (58) 62 59 330; (58) 62 59 387

e-mail: sekretariat@mopsgdynia.pl; http://www.mopsgdynia.pl/

 

III. Podstawa prawna konkursu

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w:

 

 1. Ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814);
 2. Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.( Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm. );
 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn.zm.);
 4. Ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);
 5. Rozporządzenia z dnia 7 lutego 2008 r.  w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
  i społecznej osób niepełnosprawnych  zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U.
  z 2008 r. Nr 29 poz. 172 z późn.zm.)
 6. Rozporządzeniu MRPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300);
 7. Uchwale Nr XLVII/1004/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2020, zmienionej uchwałą Nr XI/216/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r.;
 8. Uchwale Nr XIV/304/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.

   

IV. Rodzaj i termin realizacji zadania

 1. Rodzaj zadania publicznego: „Prowadzenie klubu dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni.”
 2. Wnioskowana maksymalna kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania nie może przekroczyć  98 % kosztów finansowych realizacji całego zadania. Oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 2 % całkowitego kosztu zadania. Wkład własny może być wniesiony w następujący sposób:
 1. ze środków finansowych oferenta, innych środków publicznych (np. dotacje), świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania lub
 2. z wkładu osobowego, który stanowi pracę społeczna członków i świadczenia wolontariuszy planowanych do zaangażowania przy realizacji zadania.
 1. Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia 02 listopada 2016 r. do dnia 31 lipca 2018 r.

  V.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 1. Gmina Gdynia zapewni łączną kwotę środków przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego w wysokości:
 1. do     20 000,00 PLN w okresie od 02.11.2016 r. do 31.12.2016 r.
 2. do  120 000,00  PLN w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 3. do    70 000,00 PLN w okresie od 01.01.2018 r.  do 31.07.2018 r.

   

 1. Organ ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

   

 2. Kwota dotacji w latach 2017 i 2018, będzie uzależniona od wysokości środków przekazanych przez PFRON powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

   

 3. Dotacja przekazywana będzie na wskazany rachunek bankowy należący do Oferenta, w transzach, w ilości
  i wysokości wynikających z zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego konkursu umowy.

 

Czytaj dalej