Close up view of hands getting together on blue background

Ponad 32 mln zł trafią do trzech akredytowanych Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wyniki oceny merytorycznej na dofinansowanie wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dzięki dofinansowaniu pomocą objętych zostanie 460 instytucji społecznych w naszym województwie.

Dofinansowanie w ramach Poddziałania 6.3.2. Podmioty Ekonomii Społecznej uzyskało trzech wnioskodawców:

  • w subregionie południowym – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno,
  • w subregionie słupskim – Centrum Inicjatyw Obywatelskich,
  • w subregionie nadwiślańskim – Fundacja Pokolenia.

Wybrane do dofinansowania projekty zakładają przede wszystkim wzrost zatrudnienia w nowych i już istniejących pomiotach ekonomii społecznej. Zatrudnienie mają szansę znaleźć osoby z niepełnosprawnościami oraz zagrożone wykluczeniem społecznym. Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej koordynować i wspierać będą działania dotyczące tworzenia grup inicjatyw lokalnych oraz rozwijania partnerstwa.

Dzięki dofinansowaniu przyznanemu Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej pomocą objętych zostanie 460 instytucji społecznych w województwie pomorskim – mówi Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa. –Środki te pozwolą na wsparcie ponad 1400 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. To również fundusze przeznaczone na aktywizację zawodową, bowiem w przedsiębiorstwach społecznych utworzonych zostanie aż 649 nowych miejsc pracy

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Za: pomorskie.eu