ministerstwo_edukacji_MEN_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngoplMinister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: „Przeprowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce”. Oferty należy składać do 20 września 2016 r.

Celem konkursu jest: wieloaspektowe zbadanie systemu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w Polsce oraz sformułowanie rekomendacji umożliwiających skuteczne i efektywne realizowanie działań profilaktycznych, a także adekwatne planowanie działań w tym obszarze w mikro i makro skali.

Uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

Formularz oferty należy wypełnić elektronicznie. Formularz oferty zamieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem www.bip.men.gov.pl.

Formularz oferty należy wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, a następnie wydrukować.

Wydrukowany i podpisany formularz oferty należy przesłać wraz z wymaganymi załącznikami.

Wersja elektroniczna i papierowa muszą być identyczne.

Miejsce składania ofert:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

Termin składania ofert: 20 września 2016 r.

Uwaga! Rozpatrzone zostaną jedynie oferty nadesłane lub złożone w Ministerstwie Edukacji Narodowej w ww. określonym terminie. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Za: NGO