ministerstwo_edukacji_MEN_budynek_2_4x3_fot_TKaczor_ngopl

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Podniesienie jakości pracy szkół i placówek systemu oświaty w zakresie tworzenia i wdrażania programów wychowawczych i profilaktycznych oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w sytuacjach kryzysów rozwojowych i zagrożeń społecznych w oparciu o długoterminową superwizję podejmowanych działań. Oferty należy składać do 2 września 2016 r.

Celem konkursu jest: upowszechnienie i doskonalenie wśród pracowników szkół i placówek oświatowych umiejętności tworzenia i wdrażania programów wychowawczych i profilaktycznych, w tym rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacji zagrożenia prowadzące do poprawy bezpieczeństwa szkoły lub placówki oświatowej.

Miejsce składania ofert:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa.

Termin składania ofert: 2 września 2016 r.

Uwaga! Rozpatrzone zostaną jedynie oferty nadesłane lub złożone w Ministerstwie Edukacji Narodowej w ww. określonym terminie. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MEN: Konkurs

Za: NGO