ministerstwo_edukacji_MEN_fasada_4x3_fot_TKaczor_ngoplMinister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Metoda tutoringu innowacyjnym sposobem pracy wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej. Oferty należy składać do 1 września 2016 r.

Celem konkursu jest: stworzenie w szkole i jej otoczeniu warunków do wdrażania modelu profilaktyki pozytywnej problemów w szkole i do radzenia sobie w życiu, tworzenie warunków do rozwoju określonych kompetencji, które pozwolą młodemu człowiekowi przejść od porażki w szkole do sukcesu w życiu. Interwencja edukacyjna i społeczna ukierunkowana na indywidualną pracę z uczniem od etapu trudności w szkole do radzenia sobie w życiu, do podejmowania wyzwań, rozwiązywania problemów, tworzenia własnej drogi, wygrywania własnego życia – przy wykorzystaniu metody tutoringu. Rozpoznawanie i wzmacnianie zasobów i potencjału uczniów. Przygotowanie grupy tutorów.

Miejsce składania ofert:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

Termin składania ofert: 1 września 2016 r.

Uwaga! Rozpatrzone zostaną jedynie oferty nadesłane lub złożone w Ministerstwie Edukacji Narodowej w ww. określonym terminie. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MEN: Konkurs

Za: NGO