urzad-marszalkowski_0

Roczny Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017″.

 W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu i zgłaszania ewentualnych uwag, sugestii w odniesieniu do zapisów dokumentu. Projekt programu dostępny jest:

  • na stronach internetowych Urzędu pomorskie.eu oraz www.rops.pomorskie.eu w zakładce „organizacje pozarządowe”
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego pomorskie.eu/pl/bip/umwp
  • na stronie internetowej ngo.pl
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Okopowej 21/27
  • u Pełnomocnika Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zespole ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/21 p. 335

Uwagi i opinie można zgłaszać elektronicznie w terminie: od 11 sierpnia do 4 września 2016 roku (25 dni)  za pomocą formularza on- line dostępnego na stronie https://rops.umwp.pl/

Jednocześnie informujemy, że planowane są spotkania konsultacyjne współorganizowane z przedstawicielami organizacji pozarządowych:

  1. miejsce: Puck

termin: 19.08.2016r

miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Lipowa 3 c, Puck

godzina spotkania: 11:00-13:30

osoba do kontaktu: Daniel Lessnau tel. 601 182 281

  1. miejsce: Tczew

termin: 25.08.2016r

miejsce: Fundacja Pokolenia ul. Obrońców Westerplatte 6, Tczew

godzina spotkania: 15:00-17:30

osoba do kontaktu: Artur Rajkowski tel. 791 939 395

Podczas spotkań zorganizowanych w Pucku i Tczewie będziemy dodatkowo konsultować projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w  dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”. Konsultacje elektroniczne projektu powyższej uchwały odbędą się w terminie późniejszym

Departamentem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, a osobą odpowiedzialną Pani Magdalena Witkowska  tel. 58 32 68 897, emal:  m.witkowska@pomorskie.eu oraz Pani Tamara von Wiecka – Olszewska tel. 58 32 68 897, emal: t.vonwiecka@pomorskie.eu –  z zespołu ds. współpracy z  organizacjami pozarządowymi.

informacja o konsultacjach

Projekt Programu Współpracy na 2017. konsultacje

Projekt uchwały konsultacyjnej 2016

program spotkania konsultacyjnego Puck

program spotkania konsultacyjnego Tczew