ministerstwo_pracy_MPiPS_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngopl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146), wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a także SZOOP PO WER, w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego 29 czerwca 2016 roku na stronie internetowej  MRPiPS o otwartym naborze na Partnera do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, typ projektu: Opracowanie i wdrożenie narzędzia agregowania, analizowania i monitorowania na poziomie krajowym danych pochodzących z oceny zasobów pomocy społecznej, przeprowadzanej na poziomie jednostek samorządu terytorialnego, podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera w projekcie: Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, ul. Marszałkowska 147  do wspólnej realizacji projektu.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie ofertę złożył jeden podmiot – Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne niezbędne do realizacji projektu, a przedstawiona koncepcja realizacji zadań  spełniła oczekiwania MRPiPS.

Za: MRPiPS