ministerstwo_rodziny_pracy_MRPiPS_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngopl

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Oferty konkursowe można przesyłać do 12 sierpnia 2016 r.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących celów szczegółowych:

Cel nr 1: Zwiększenie samodzielności osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej,

Cel nr 2: Wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych,

Cel nr 3: Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

Na realizację projektów w ramach konkursu przeznaczono dodatkową kwotę w wysokości 715 090 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: Konkurs

Za: NGO