ngo11 lipca to w 2016 roku ostateczny termin przesłania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, co jest obowiązkiem wszystkich zarejestrowanych stowarzyszeń i fundacji. Organizacje pozarządowe, które w wymaganym terminie nie złożą sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego, mogą zostać ukarane grzywną za wykroczenie skarbowe.

Ściśle rzecz biorąc, organizacje mają 10 dni – od daty zatwierdzenia sprawozdania – na przesłanie sprawozdania finansowego do swojego urzędu skarbowego. Jeśli sprawozdanie finansowe było zatwierdzone w ostatnim możliwym dniu, czyli 30 czerwca (licząc sześć miesięcy od dnia bilansowego 31 grudnia), to termin wysłania sprawozdania do urzędu skarbowego mija 10 lipca.

W związku z tym, że w tym roku 10 lipca wypada w niedzielę, to ostateczny termin złożenia sprawozdania finansowego razem z uchwałą go zatwierdzającą przesuwa się na 11 lipca.

Jeśli jednak zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez władze organizacji nastąpiło przed końcem czerwca, wówczas termin wysłania sprawozdania do urzędu skarbowego już upłynął – po 10 dniach od dnia zatwierdzenia.

Uwaga! Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowy przepis zaostrzający kary wobec nieskładających sprawozdań: „Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe”.

Taki zapis zawiera nowy artykuł o numerze 80b, który znalazł się w Kodeksie karnym skarbowym (KKS). W przepisie nie wskazano bezpośrednio wysokości grzywny, co oznacza, że dotyczą jej zasady opisane w art. 48 KKS. Jeśli grzywnę nałoży urząd skarbowy, to wyniesie ona od 185 zł do 3750 zł, ale jeśli sprawa trafi do sądu, kara może być wyższa.

O sprawozdaniu finansowym:

http://poradnik.ngo.pl/roczne-sprawozdanie-finansowe

http://poradnik.ngo.pl/sprawozdanie-jednostki-mikro

http://poradnik.ngo.pl/formularze-roczne-sprawozdania-finansowe

Za: NGO