POL_Gdynia_COA.svg
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie zadania publicznego z zakresu wzmocnienia potencjału innowacyjnego Miasta Gdyni poprzez podjęcie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

 

 
 
I. Podstawa prawna konkursu.

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t.: Dz. U.
z 2014 r., poz 1118 ze zm.).

 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz.U. z 2016 r., poz. 446).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty
  i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
 3. Uchwała nr XIV/304/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 r.

 

II . Ogłaszający konkurs.
 

Gmina Miasta Gdynia
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
telefon (centrala) (58) 66 88 000; fax: (58) 62 09 798
e-mail: umgdynia@gdynia.pl;
http://www.gdynia.pl/

III. Obsługa merytoryczna konkursu.
 

Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia
Budynek  IV, pokój A501/A502
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
tel. 58 698 21 41, 58 698 22 41 (Dział Rozwoju i Współpracy)
e-mail: ppnt@ppnt.gdynia.pl
www.ppnt.pl

 
IV. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje.

1. Uprawnione do złożenia oferty są: 
 
1.1   Organizacje pozarządowe:
a)      niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy  o  finansach publicznych,
b)      niedziałające w celu osiągnięcia zysku,
c)      osoby prawne lub jednostki organizacyjne  nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa  przyznaje
zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy o  działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
lub następujące podmioty:
1.2   osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji
wolności sumienia i  wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
1.3   stowarzyszenia  jednostek samorządu terytorialnego;
1.4   spółdzielnie socjalne;
1.5   spółki  akcyjne i spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na
podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z późn. zm),
które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację  celów statutowych oraz nie
przeznaczają zysku do podziału między swoich  udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
2.      Podmioty składające ofertę w otwartym konkursie ofert nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
3.      Terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć ofertę wyłącznie za zgodą zarządu
głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego dzielonego przez zarząd główny). Natomiast
terenowe oddziały posiadające osobowość prawną mogą składać ofertę, niezależnie od zarządu głównego.
4.      Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone:
4.1   w skróconej treści w biuletynie Ratusz,
4.2   w pełnej treści w następujących mediach:
a)      Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni i Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia;
b)      na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie GCOP w Gdyni i PPNT Gdynia;
c)      na stronie  internetowej PPNT Gdynia http://www.ppnt.pl/
d)       na stronie internetowej www.gdynia.pl

 
V. Rodzaj zadania.

1.    Zadanie własne gminy o charakterze wspomagającym rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
2.    Nazwa zadania: Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Miasta Gdyni poprzez podjęcie działalności
wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych
rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

 

 
VI. Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych  na realizację zadania.

1.    Zleceniodawca zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji
w okresie od  01.10.2016 r. do 30.09.2019 r.  do  kwoty 5 250 000,00 zł. Podział kwoty na lata: 2016- 440 000
zł, 2017 – 1 750 000 zł, 2018 – 1 750 000 zł, 2019 – 1 310 000 zł
2.    Planowane kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że:
2.1     zadanie można zrealizować mniejszym kosztem,
2.2     zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania
z ważnych  przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

3.    Dotacja może być przeznaczona tylko na realizację zadania wskazanego w rozdziale V pkt 2. specyfikacji warunków
konkursu.

 
VII. Zasady przyznawania dotacji.

1.    Dotacja zostanie przyznana do wysokości zabezpieczonych środków w ramach wsparciawykonania zadania
publicznego.
2.    Jeden oferent może złożyć jedną ofertę.
3.    Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą złożyć ofertę wspólną.
4.    W ramach otwartego konkursu ofert może  zostać  przyznana dotacja na więcej niż jedno zadanie.
5.    Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku podmiot wyłoniony w
konkursie ofert zobowiązany jest do przedstawienia korekty zakresu
rzeczowego i finansowego realizowanego zadania.
6.    Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania z zakresu wzmocnienia potencjału innowacyjnego Miasta
Gdyni poprzez podjęcie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej nie mogą być przeznaczone
na finansowanie:
a)    przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych
przepisów;
b)    pokrycia deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
c)    zakupu budynków lub lokali, zakup gruntów;
d)    działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
e)    udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym;
f)    działalności politycznej lub religijnej.
7.    Wydatki zaplanowane w ramach oferty muszą mieć ścisły związek merytoryczny z realizowanym zadaniem.
8.    Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty:
a)    niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania (zgodnie z opisem działań w
ofercie realizacji zadania publicznego), w części dotyczącej  realizacji zadania;
b)    spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady
uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.
9.    Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością w zakresie opisanym w ofercie, zgodnie z zawartą umową
oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.
10. Przy wydatkowaniu dotacji z budżetu miasta Gdyni, Zleceniobiorca zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy
prawo zamówień publicznych.
11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 
VIII. Termin  realizacji zadania.

Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia  01.10.2016 r. do dnia  30.09.2019 r.

 
IX. Warunki realizacji zadania.

1.      W ramach realizacji niniejszego zadania finansowana będzie działalność polegająca na wzmocnieniu potencjału
innowacyjnego Miasta Gdyni poprzez podjęcie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

2.      Realizacja zadania polegać będzie na:

2.1    Opracowaniu i prowadzeniu programów badawczych w zakresie innowacyjnych, wysokich technologii niosących w
sobie potencjał komercyjny.
a)      Podstawowymi składnikami tego zadania będą konkretne projekty badawcze o interdyscyplinarnym charakterze i
silnym potencjale aplikacyjnym, a punktowana będzie ich liczba, zróżnicowanie i jakość.
b)      Projekty badawcze powinny mieć w sobie silny pierwiastek naukowy, korzystać z wysokich technologii, a także
wpisywać się przedmiotem prowadzonych badań w branże wspierane przez Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
Gdynia (biotechnologia, inżynieria, automatyka, robotyka, ochrona środowiska, ICT) i/lub Inteligentne Specjalizacje
Województwa Pomorskiego.
c)      Zakres i przedmiot projektów badawczych powinien przyczynić się do wzmocnienia naukowego potencjału PPNT
Gdynia.
d)      W ramach realizacji projektów badawczych Zleceniobiorca nawiąże współpracę z krajowymi i/lub zagranicznymi
jednostkami naukowymi.
e)      Zakup aparatury do prowadzenia badań jest kwalifikowalny.
f)      Realizacja projektów badawczych musi zostać oparta o doświadczenie naukowe osób z tytułem naukowym profesora
posiadających doświadczenie w prowadzeniu i organizacji projektów badawczych we współpracy z zagranicznymi
jednostkami naukowymi. Osoby te powinny być uznanymi specjalistami w swojej dziedzinie oraz posiadać publikacje
naukowe w renomowanych czasopismach naukowych. Powinny one również posiadać doświadczenie w komercjalizacji
wyników badań i tworzeniu spółek typu spin-off .
g)      Stworzenie przyjaznych warunków pracy młodym naukowcom, w szczególności zaś dla osób przebywających na
stażach zagranicznych (ściągnięcie młodych naukowców do Gdyni).
h)      Podjęcie współpracy z innowacyjnymi firmami funkcjonującymi w ramach PPNT Gdynia.
2.2     Budowaniu relacji z otoczeniem przemysłowym Pomorza i kraju poprzez stworzenie silnych powiązań z partnerami
przemysłowymi w ramach prowadzonych projektów badawczych.
a)      Zbudowanie trwałych powiązań pomiędzy innowacyjnymi firmami zlokalizowanymi w Pomorskim Parku Naukowo
Technologicznym Gdynia a partnerami przemysłowymi zaangażowanymi w realizację projektów badawczych.
b)      Stworzeniu lokalnego klastra technologicznego poprzez definiowanie ważnych wyzwań naukowych powstałych w
wyniku rozwiązywania problemów napotykanych w praktyce gospodarczej.
c)      Tworzeniu krajowej sieci naukowej o wzajemnie uzupełniających się kompetencjach poprzez nawiązywanie współpracy
z podmiotami, naukowcami zainteresowanymi udziałem w przedsięwzięciu.
2.3     Przeprowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych w celu zaprezentowania nowego modelu prowadzenia
interdyscyplinarnych badań naukowych na styku z gospodarką.
a)      Publikowanie wyników badań w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.
b)      Udział w konferencjach naukowych i spotkaniach eksperckich.
c)      Prowadzenie otwartego konkursu pomysłów adresowanego do szerokiego grona osób niekoniecznie związanych z
nauką mających na celu wyłonienie osób szczególnie utalentowanych  oraz zachęcenie ich do prowadzenia działalności
badawczo-rozwojowej.
2.4     Stworzeniu podwalin do utworzenia w Gdyni niepublicznej szkoły wyższej o profilu politechnicznym.
2.5     Sporządzeniu harmonogramu działań.

3.    W przypadku, gdy Zleceniobiorca realizujący zadanie, prowadzi w tym samym obiekcie więcej niż jedno zadanie lub
realizuje zadania dla różnych Zleceniodawców, zobowiązany jest do opracowania i stosowania wskaźnika podziału
kosztów eksploatacyjnych, kosztów wynagrodzeń osób bezpośrednio związanych z realizacją zadania, kosztów
wynagrodzeń pracowników administracyjnych i kosztów administracji.

4.    Oferent musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz jest zobowiązany do prowadzenia
wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z
zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn.
zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

5.    Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi
standardami i przepisami prawa.

6.    Realizacja zadania będzie prowadzona w oparciu o zapisy zawarte w umowie oraz uzgodnione i zaakceptowane przez
Zleceniodawcę zapisy w ofercie realizacji zadania publicznego.

 
X. Termin składania ofert.
 

1.    Termin składania ofert wyznacza się do dnia 22.07.2016 r. do godziny 16.00.

2.    Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.

3.    W ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadania oraz
wielkość wnioskowanej dotacji zostanie opublikowana:
a)      Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni i Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia;
b)      na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie GCOP w Gdyni i PPNT Gdynia;
c)      na stronie  internetowej PPNT Gdynia http://www.ppnt.pl/
d)       na stronie internetowej www.gdynia.pl

 
XI. Tryb składania ofert.

1.    Oferty należy składać, na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

2.    Oferty należy składać w kopercie w jeden z wymienionych niżej sposobów:

a)      Osobiście pod adresem Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Pokój A 510, budynek IV, Al. Zwycięstwa
96/98, 81-451 Gdynia, z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
wzmocnienia potencjału innowacyjnego Miasta Gdyni poprzez podjęcie działalności wspomagającej rozwój techniki,
wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej.”;
b)      za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Pomorski Park Naukowo -Technologiczny Gdynia, Al.
Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu wzmocnienia potencjału innowacyjnego Miasta Gdyni poprzez podjęcie działalności wspomagającej rozwój
techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w
praktyce gospodarczej.”

3.    O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego
Gdynia.

4.    Oferta realizacji zadania publicznego powinna zawierać w szczególności:

a)    szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
b)    termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
c)    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania na okres realizacji tego zadania tj.
– od 01.10.2016 do 31.12.2016
– od 01.01.2017 do 31.12.2017
– od 01.01.2018 do 31.12.2018
– od 01.01.2019 do 30.09.2019
d)    informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych  w art.3  ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  składających ofertę w  zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
e)    informację   o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania publicznego;
f)    deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

5.    Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej dwóch lub większej liczby organizacji pozarządowych lub podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających wspólnie. Oferta
wspólna powinna zawierać:

a)     jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
b)    sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy, wobec organu administracji publicznej.

6.    Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy składające ofertę wspólną ponoszą
odpowiedzialność solidarną za wykonanie zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie.

7.    Oferent przystępujący do otwartego konkursu ofert może złożyć jedną ofertę.
W przypadku, kiedy ofertę składa oddział terenowy organizacji lub jej ośrodek nie posiadający osobowości prawnej, na
podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez zarząd główny, to w/w oddział lub ośrodek traktowany jest, jako odrębna
organizacja.

8.    Otwarty konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty również wówczas, gdy zostanie zgłoszona jedna oferta.

9.    Otwarty konkurs ofert może zostać nierozstrzygnięty nawet, jeśli wpłyną oferty.

10. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych,
zgodnie z zapisami wynikającymi ze stosownych dokumentów określających osobowość prawną.

11. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12. Za poprawność złożonej oferty odpowiada oferent składający ofertę.

13. Oferta winna być przygotowana i złożona w sposób czytelny, bez skreśleń i poprawek.

14. Oferta Podmiotu, który wygra konkurs stanowić będzie (w części zaakceptowanej przez Zlecającego) integralną część umowy zawartej pomiędzy zainteresowanymi stronami.

 
XII. Wymagana dokumentacja.

1.    Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest do złożenia oferty w oryginale oraz dwóch jednobrzmiących kopiach, z następującymi załącznikami:

a)    kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi  być  zgodny z
aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wystawiony),  lub inne dokumenty
potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie  osób go reprezentujących:
b)    w przypadku fundacji i stowarzyszeń – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
c)    w przypadku nie wpisanych do KRS podmiotów działających na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych – dokument
poświadczający, że dany podmiot posiada osobowość prawną oraz wydane przez właściwe władze zaświadczenie o
osobie (osobach) upoważnionej do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych  w imieniu tego
podmiotu;
d)    dokumentem potwierdzającym upoważnienie do działania w imieniu oferenta, w przypadku wyboru innego sposobu
reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego
właściwego rejestru;
e)    kopią aktualnego statutu w przypadku, gdy organizacja nie podlega obowiązkowemu wpisowi
w Krajowym Rejestrze Sądowym, pełnomocnictwami do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę
podpisują osoby inne niż  umocowane w KRS do reprezentacji).
f)    dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i dorobek naukowy osób z tytułem naukowym profesora, o
których doświadczenie i wiedzę mają być oparte projekty badawcze – curriculum vitae.
 
Dodatkowo do oferty można dołączyć: rekomendację dla organizacji.
 
2.    Do oferty powinny być dołączone załączniki oryginalne lub kserokopie potwierdzone za zgodność
z oryginałem ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz formułą „za zgodność z oryginałem”, datą
i podpisem osób upoważnionych do reprezentowania Podmiotu.

3.    Zleceniobiorca do zawarcia umowy ze Zleceniodawcą, zobowiązany jest do dostarczenia:
 
a)    informacji o składzie osób reprezentujących Oferenta: imiona i nazwiska osób, numery i serie dowodów osobistych a
także imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby do kontaktów roboczych;
b)    kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji;
c)    umowy pomiędzy Zleceniobiorcami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń składających się na
realizację zadania publicznego.

 
XIII. Termin  i miejsce, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu.

Formularz oferty i specyfikację warunków konkursu można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PPNT Gdynia lub w pokoju A 510, budynek IV, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia w dniach 01.07.2016 – 22.07.2016.

 
XIV. Tryb wyboru oferty.

1.    Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej (kryterium oceny strategicznej oraz kryterium oceny jakościowej)  przez Komisję Oceniającą powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni.

2.    Rozpatrywane będą oferty:

a)    złożone na obowiązującym i prawidłowo wypełnionym formularzu,
b)    zawierające komplet załączników,
c)    złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
d)    złożone w prawidłowo opisanej kopercie.

3.    Przyjmuje się następujące kryteria  przy rozpatrywaniu złożonych ofert:

3.1     Kryteria oceny strategicznej (łącznie można zdobyć do 60 punktów):

a)    Charakterystyka zadania dostosowana do zadań Miasta Gdyni w zakresie wspierania przedsiębiorczości, zwłaszcza z
Gdyńskim Programem Wspierania Przedsiębiorczości. Najwyżej punktowane będą zadania z zakresu wzmocnienia
potencjału innowacyjnego Miasta Gdyni poprzez podjęcie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
– w szczególności opracowanie i prowadzenie programów badawczych w zakresie innowacyjnych, wysokich technologii
niosących w sobie potencjał komercyjny.  

[20 pkt.] b)    Atrakcyjność programu. Najwyżej punktowane będą zadania, które odpowiadają na potrzeby kreowania innowacyjności
na styku nauki i gospodarki.  [10 pkt.] c)    Kompleksowość zadania. Najwyżej punktowane będą zadania, które w sposób szczegółowy określają poszczególne
działania składające się na realizację przedsięwzięcia. [10 pkt.] d)    Dorobek i potencjał Wnioskodawcy.[10 pkt.] e)    Wartość naukowa oferty, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności i interdyscyplinarności programów
badawczych. [10 pkt.]

3.2     Kryteria oceny jakościowej  (łącznie można zdobyć do 40 punktów):
 
a)    Ocena zakładanej wykonalności zadania (w tym doświadczenie organizacji i kadra przewidziana do realizacji zadania)[10 pkt.] b)    Ocena trwałości/ciągłości zakładanych rezultatów realizacji zadania. [10 pkt.] c)    Ocena adekwatności zakładanych działań do potrzeb lokalnych. [10 pkt.] d)    Ocena zakładanej efektywności wykorzystania dotacji. [10 pkt.]

 
XV. Termin dokonania wyboru oferty.
 

 

 1. Zlecający zadanie dokona wyboru oferty w terminie do 60 dni od upływu terminu składania ofert, określonego w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert i w niniejszej specyfikacji w PPNT Gdynia.
 2. Prezydent Miasta Gdyni, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotu, któremu zostanie udzielona dotacja.
 3. Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo:

3.1     do odwołania konkursu bez podania przyczyny;
3.2     Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia     terminu składania
ofert.
3.3     zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 1. Od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni  nie stosuje się trybu odwołania.

 1. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zostanie zamieszczone:

a)      Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni i Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia;
b)      na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie GCOP w Gdyni i PPNT Gdynia;
c)      na stronie  internetowej PPNT Gdynia http://www.ppnt.pl/
d)      na stronie internetowej www.gdynia.pl

 1. Szczegółowe warunki finansowania i  rozliczania zadania  publicznego  będzie regulować  umowa zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni  a  Oferentem wybranym w wyniku konkursu ofert

 
XVI. Sprawozdawczość.

1.        Podmiot, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zadania :

a)       może zostać wezwany do złożenia sprawozdania częściowego  z wykonania zadania publicznego. Sprawozdanie
powinno zostać dostarczone w  terminie 30 od dnia doręczenia wezwania.
b)       zobowiązany jest do złożenia sprawozdania częściowego z realizacji zadania publicznego
w terminie 30 dni od dnia zakończenia roku budżetowego (postanowienie dotyczy umów
o realizację zadań publicznych przez okres wykraczający poza rok budżetowy),
c)       zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego
w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania.

2.    Sprawozdanie powinno być złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy
dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
(Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).

3.    O terminie złożenia sprawozdania decyduje:

a)        data stempla pocztowego w przypadku  sprawozdań wysyłanych pocztą,
b)       data wpływu do PPNT Gdynia w przypadku sprawozdań złożonych osobiście.

 
XVII. Kontrola realizacji zadania.

1.    Kontrola i ocena realizacji zleconego zadania publicznego może nastąpić w siedzibie Zleceniodawcy lub w siedzibie
Zleceniobiorcy i jest prowadzona na podstawie imiennego upoważnienia wystawionego przez Pomorski Park Naukowo
Technologiczny Gdynia.

2.    Kontrola realizacji zadnia publicznego może być przeprowadzona w trakcie realizacji lub po jego zakończeniu.

3.    W trakcie prowadzonej kontroli Zleceniodawca ma prawo żądać wyjaśnień, dodatkowych dokumentów
potwierdzających sposób realizacji zadania, celem prawidłowej oceny realizacji zleconego zadania.

 
XVIII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku bieżącym
i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.
 
 

Nazwa zadania/

Termin realizacji zadania

Kwota rozliczonej dotacji  (w zł)

Kwota przekazanej dotacji
                 (w zł)
Nie dotyczy.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni  Nr 4815/16/VII/M z dnia 28.06.2016r. wraz z załącznikami_pdf
 
do pobrania:
1. Załącznik nr 1_ogłoszenie_doc
2. Załącznik nr 2_specyfikacja warunków konkursu_doc
3. Załącznik nr 3_wzór umowy_doc
4. Załącznik nr 4_wzór oferty_doc