106903_filebig

 

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych – jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni –
w oparciu o:

 1. Uchwała NR XIV/304/15, Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
 2. Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 – 2020; Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 października 2015 r. MIiR/H 2014-2020/8(02)/10/2015,

Uchwała NR XLVII/1004/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2020

 1. Przepisy art. 33 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
  j. (Dz.U. z 2016r. poz. 217)

ogłasza otwarty nabór dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji planowanego Projektu „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Gdyni”  w ramach przedsięwzięcia pn. „Metropolitarny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej” (Oś Priorytetowa 6: „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020; Działanie 6.1: „Aktywna integracja”; Poddziałanie 6.1.1: „Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT”).

Liderem Projektu będzie Laboratorium Innowacji Społecznych – jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni. Partner/ Partnerzy czynnie zaangażują się w przygotowanie koncepcji Projektu, a następnie wspólnie zrealizują zaplanowane działania.

 1. Celem głównym Projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz zmniejszenie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdyni poprzez wypracowanie
  i wdrożenie trwałego międzysektorowego systemu integracji społeczno-zawodowej opartego
  o aktywną integrację i usługi społeczne, realizowane w ramach kompleksowej współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w okresie od grudnia 2016 do września 2022 roku.
 2. Założenia działań przedstawione są w Załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Gdyni” – komponent aktywnej integracji na formularzu nr 15.5.1_1 do IW RPO WP 2014-2020, według stanu na dzień 28 kwietnia 2016 roku.
 3. Adresatami Projektu są osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące w Gdyni, oraz  otoczenie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym w szczególności:

– osoby z niepełnosprawnościami, osoby nieuczestniczące w kształceniu/szkoleniu, seniorzy, dzieci  i młodzież, osoby bezdomne, opiekunowie osób zależnych.

 1. Obszar terytorialny, na którym będzie realizowany Projekt to obszar Gminy Miasta Gdynia.
 2. Wybrany Partner wypracuje spójną koncepcję realizacji w ramach Działań 6.1.1. Szczegółowy podział zadań oraz zakresy obowiązków Lidera oraz Partnera zostanie dookreślony na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie. Na etapie realizacji Projektu możliwe jest również zlecanie zadań w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Partner/Partnerzy będzie/będą współuczestniczyć w realizacji Projektu, będąc odpowiedzialnymi za realizację jednego lub kilku zadań określonych w Projekcie.
 4. Liczba uczestników oraz wartość Projektu dla obszaru Gminy Miasta Gdynia zostanie ustalona podczas przygotowywania wniosku o dofinansowanie Projektu, biorąc pod uwagę realne do osiągnięcia wskaźniki, w tym m.in.:
 1. konieczność udziału w projekcie osób z niepełnosprawnością różnego stopnia,
 2. wskaźnik efektywności społeczno– zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym.
 1. Organizatorem naboru jest Laboratorium Innowacji Społecznych, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia tel.: 58 698 22 91, fax: 58 727 3900

ostateczny regulamin ZIT 6.1.1

Zal_nr_2_oswiadczenie_postepowanie_egzekucyjne

Zal_nr_3_oswiadczenie_podmiot_wykluczony

Zal_nr_4_oswiadczenie_brak_zakazu

Zal_nr_5_oswiadczenie_zwrot_pomocy

Zal_nr_6_oswiadczenie_podmiot_powiazany

Zal _nr 9 6 1 1_Karta Projektu Gdynia

Zal_nr 7 karta oceny formalnej

zal_nr 8 ocena merytoryczna oferty

Zal_nr 10 Wzór listu intencyjnego na rzecz realizacji Projektu

Zal_nr 11Wzór umowy Partnerskiej

ZAl_nr_1_ formularz zgloszenia