POL_Gdynia_COA.svg

Ruszyła I edycja konkursu „Przyjazna dzielnica”, który jest dedykowany gdyńskim radom dzielnic i ich mieszkańcom. Jego ideą jest stworzenie instrumentu, który w założeniu będzie wspierał budowanie lokalnej społeczności w oparciu o wspólne diagnozowanie potrzeb i kreowanie potrzebnych do tego rozwiązań. Środki, jakie można pozyskać, służyć mają podnoszeniu jakości życia w Gdyni poprzez realizację zadań wskazanych przez poszczególne rady dzielnic i wybieranych przez mieszkańców.

Gospodarzem tego procesu są rady dzielnic, których zadaniem jest stworzenie lokalnej sieci – partnerstwa na rzecz działań lokalnych. W skład tego partnerstwa mogą wejść, oprócz rady dzielnicy, która jest wnioskodawcą wszystkich składanych wniosków konkursowych, także biblioteki, szkoły, samorządy uczniowskie, rady rodziców, kluby seniora, lokalne organizacje pozarządowe, parafie, spółdzielnie, MOPS, CAS, Gdyńskie Centrum Sportu czy Zarząd Komunikacji Miejskiej.

Zasady działania partnerstwa muszą być opisane w składanym projekcie, w szczególności dotyczy to podziału zadań i środków finansowych pomiędzy poszczególnych partnerów.

Składane wnioski dotyczyć mają rocznych lub wieloletnich projektów zadań gminy w zakresie szeroko rozumianej integracji mieszkańców dzielnicy, organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych, działań kulturalnych, sportowych, podnoszenia poczucia bezpieczeństwa, a także działań na rzecz rodziny. Środki konkursu nie mogą być przeznaczone na projekty inwestycyjne i remontowe.

Na najlepsze pomysły zostaną przekazane środki z budżetu Miasta umożliwiające realizację poszczególnych projektów w każdej z 22 dzielnic Gdyni.

Pula nagród w pierwszej edycji konkursu wynosi 550 000 zł, wysokość środków przypadających na każdą z dzielnic wynosi 25 000 zł. Środki te mogą w wyniku głosowania zostać przeznaczone na jeden lub kilka projektów.

W związku z powyższym rady dzielnic wraz z przynajmniej dwoma partnerami przygotowują wnioski konkursowe przyjęte stosowną uchwałą rady dzielnicy. Następnie składane są one w Urzędzie Miasta Gdyni w Kancelarii Ogólnej lub w Centrum Aktywności Obywatelskiej. Ostatnim krokiem konkursu jest poddanie złożonych prawidłowo wniosków ocenie Mieszkańców naszego Miasta i analogicznie do Budżetu Obywatelskiego wyłonienie najlepszych projektów do realizacji.

Termin składania wniosków w I edycji konkursu „Przyjazna Dzielnica” upływa z dniem 29 lipca 2016 r., a jego wyniki zostaną ogłoszone 15 października.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia I edycji konkursu Przyjazna Dzielnica

Harmonogram i wytyczne I edycji konkursu dla rad dzielnic Przyjazna dzielnica

Formularz zgłoszeniowy – Przyjazna dzielnica

Za: UM Gdynia