POL_Gdynia_COA.svg

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania:

Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych”.

 

 1. Obsługa merytoryczna konkursu:

Urząd Miasta Gdyni – Referat Promocji i PR

 1. 10 Lutego 24

81-364 Gdynia

tel.: 58/668 25 36; fax.: 58/668 25 37

 1. Podstawa prawna konkursu:

Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 19 oraz art. 11 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 239) zwanej dalej Ustawą.

III. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 29 lipca 2016 r. (do godziny 17:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub do godziny 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia). W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty lub innego przewoźnika decyduje moment dotarcia przesyłki do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni.

 1. Rodzaj zadania:
 2. W ramach realizacji zadania dofinansowana będzie organizacja edycji Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych, czyli cyklu spotkań w formie warsztatów krajoznawczo-podróżniczych, połączonych z pokazami slajdów, zdjęć, filmów czy innymi formami przekazu. Warsztaty służyć mają przede wszystkim wymianie doświadczeń z podróżowania, edukacji turystycznej oraz rozpowszechnianiu idei aktywnego spędzania czasu wolnego i propagowaniu zdrowego stylu życia (art. 4 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
 1. Termin i warunki realizacji zadania:
 2. Składane oferty powinny zawierać opis konkretnego przedsięwzięcia, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 7 września 2016 r. i zakończy najpóźniej do dnia 30 czerwca 2017 r.
 3. Miejscem realizacji zadania jest miasto Gdynia, a adresatami zadania mieszkańcy miasta Gdyni.
 4. Składana oferta musi zakładać:

1)      organizację przynajmniej 14 spotkań warsztatowych;

2)      czas trwania jednego spotkania przynajmniej 90 minut;

3)      średni udział w pojedynczych warsztatach przynajmniej 40 osób.

 1. Oferent powinien dysponować zasobami rzeczowymi, kadrowymi i lokalowymi niezbędnymi do realizacji zadania zgodnie ze złożoną ofertą.
 1. Wysokość środków publicznych przewidzianych na dofinansowanie realizacji zadania:

Wysokość środków publicznych przewidzianych na dofinansowanie realizacji zadania objętego niniejszym konkursem wynosi 20 000,00 zł.

VII. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Merytorycznie oceniane będą wyłącznie oferty spełniające łącznie wszystkie wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu oraz w obowiązujących przepisach prawa.
 2. Oferta musi być złożona według wzoru określonego w  rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011, Nr 6, poz. 25). Wzór oferty dostępny jest m.in. na stroniewww.gdynia.pl/pozarzadowa
 3. Oferta musi być złożona przez organizację pozarządową albo podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 Ustawy.
 4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta.
 5. Cele i sposoby ich realizacji określone w statucie oferenta muszą upoważniać go do realizacji działań określonych w ogłoszeniu oraz w złożonej ofercie.
 6. W przypadku planowanego pobierania opłat od adresatów zadania publicznego statut lub inny akt wewnętrzny oferenta musi zawierać odpowiednie zapisy o zakresie działalności odpłatnej oferenta.
 7. Oferta nie może zakładać przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na:
 8. a)      przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu miasta Gdyni lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
 9. b)      pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
 10. c)      budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
 11. d)      zakup środków trwałych,
 12. e)      działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
 13. f)       udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym,
 14. g)      działalność polityczną i religijną.
 15. Dodatkowe załączniki wymagane do oferty:
 16. a)      umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania partnera w punkcie V.1. oferty;
 17. b)      statut oferenta/oferentów;
 18. c)      ankieta/ankiety Gdyńskiego Banku o Organizacjach Pozarządowych;
 19. d)      inne dokumenty potwierdzające fakty, zdarzenia lub czynności na które oferent powołuje się w ofercie (umowy, wstępne zgody, oświadczenia).
 20. Załączone dokumenty należy składać w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność notarialnie lub przez osobę upoważnioną do reprezentacji oferenta.
 21. Dotacja udzielona zostanie tylko jednemu podmiotowi.

VIII. Tryb i kryteria wyboru oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. Wybór oferty jest dokonywany w trybie przewidzianym dla otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 239) oraz  Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.
 2. Prezydent Gdyni po zasięgnięciu opinii Komisji Oceniającej, w drodze zarządzenia podejmie decyzję o wyborze oferenta, któremu zostanie przyznana dotacja.
 3. Kryteria brane pod uwagę przy wydawaniu opinii oraz przypisane im wartości punktowe:

1) Kryteria oceny strategicznej: 0-60 punktów:

Nazwa kryterium Wartość punktowa
1. atrakcyjność planowanych działań dla adresatów zadania – doświadczenie i renoma osób prowadzących prezentacje 0-25 punktów
2. atrakcyjność formy realizacji zadania 0-10 punktów
3. doświadczenie i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie 0-8 punktów
4. zakładana liczba i czas spotkań warsztatowych 0-6 punktów
5. zakładana liczba adresatów zadania 0-6 punktów
6. adekwatność planowanej kampanii informacyjno-promocyjnej do zakładanej liczby adresatów (realność założeń) 0-5 punkty

2) Kryteria oceny jakościowej: 0-40 punktów

Nazwa kryterium Wartość punktowa
1. Ocena zakładanej wykonalności zadania (w tym doświadczenie organizacji i kadra przewidziana do realizacji zadania) 0-10 punktów
2. Ocena trwałości/ciągłości zakładanych rezultatów realizacji zadania. 0-10 punktów
3. Ocena adekwatności zakładanych działań do potrzeb lokalnych. 0-10 punktów
4. Ocena zakładanej efektywności wykorzystania dotacji. 0-10 punktów

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 6 września 2016 r.
 2. O wyniku konkursu oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.
 3. Realizacja zadań publicznych tego samego rodzaju:

W roku 2015 na realizację zadania tego rodzaju przeznaczono dotację w wysokości 14.490 zł, a całkowity koszta zadania wyniósł 16.430 zł. W roku 2014 przeznaczono dotację w wysokości 14.300 zł, a całkowity koszt zadania wyniósł 16.440 zł. W roku 2013 przeznaczono na jego realizację dotację w wysokości 13.480 zł zaś całkowity koszt zadania wyniósł 14.500 zł. W roku 2012 na realizację tożsamego zadania wykorzystano dotację w wysokości 9.885,82 zł, zaś całkowity koszt jego realizacji wyniósł 14.507,82 zł.

Za: UM Gdynia