ministerstwo_spraw_zagranicznych_MSZ_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngopl

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Dodatkowe wsparcie szkolnictwa polskiego na Litwie i Łotwie w 2016 r.”. Oferty należy składać do 7 lipca 2016 r.

Celem zadania publicznego jest realizacja projektów w dziedzinie zadań z obszaru współpracy z Polonią i Polakami za granicą odpowiadających zadaniom opisanym w pkt 2.1. Regulaminu konkursu:

Zadanie 1: Wsparcie uczniów klas pierwszych szkół państwowych z polskim językiem nauczania na Litwie.

Zadanie 2: Długofalowe podniesienie atrakcyjności i poziomu polskiego szkolnictwa na Łotwie.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi: 1 499 900,00 zł.

Zasady przyznawania dotacji:

o przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, termin dokonania wyboru ofert, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników, zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.msz.gov.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Przed złożeniem oferty oferenci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Termin i miejsce składania ofert:

prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z załącznikami (wszystkie dokumenty w dwóch egzemplarzach) należy przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą
al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
z dopiskiem na kopercie
:

Konkurs – „Dodatkowe wsparcie szkolnictwa polskiego na Litwie i Łotwie w 2016 r.”

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21 (wejście od ul. Litewskiej), w godzinach od 8.15 do 16.15.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 7 lipca 2016 r. Decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Oferty, które wpłyną do MSZ po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Za: NGO