ministerstwo_edukacji_MEN_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngopl

 

Na stronie www.efs.men.gov.pl Instytucji Pośredniczącej Ministerstwa Edukacji Narodowej ukazało się ogłoszenie o konkursie dotyczącym zwiększenia dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Termin naboru wniosków od 30 czerwca 2016 r. do 19 sierpnia 2016 r.

http://www.efs.men.gov.pl/

Konkurs ma zapewnić przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji we współpracy z organem prowadzącym i społecznością lokalną, tj. do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania potrzebnych na rynku pracy kompetencji kluczowych, oraz rozwój metod i narzędzi pracy nauczycieli tych szkół z osobami dorosłymi, w szczególności na terenach wiejskich i w małych miastach, a także na terenach defaworyzowanych.

Beneficjentem projektu mogą być:

organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118),

• szkoły wyższe,

• instytuty badawcze,

• stowarzyszenia lub związki jednostek samorządu terytorialnego.

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego Wnioskodawcę lub w partnerstwie.

Termin naboru wniosków od 30 czerwca 2016 r. do 19 sierpnia 2016 r.

Dofinansowanie projektu:

Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%. W ramach konkursu wybrane zostaną trzy, najwyżej ocenione projekty. Maksymalna wartość projektu to 5.600.000 zł.

Punkt kontaktowy: konkurs.lowe@men.gov.pl

Za: NGO