logo-nfosigw (1)

Minister Środowiska jako Operator Programu informuje beneficjentów projektów niezakończonych o możliwości ubiegania się o dodatkowe środki na nowe działania w projektach realizowanych w Programach PL02, PL03 oraz PL04.

Informacja o możliwości rozszerzenia zakresu projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 dla Beneficjentów Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”

Podmioty, które mogą uzyskać dodatkowe środki w ramach projektu: Beneficjenci Projektów niezakończonych, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

Środki dostępne aktualnie na dodatkowe działania w projektach wynoszą łącznie 128 389 euro.

W podziale na poszczególne linie budżetowe:

  • Rezultat 1 – Wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000 – 111 810 euro
  • Rezultat 3 – Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów (w tym projekt predefiniowany) – 14 474 euro
  • Rezultat 4 – Zwiększony potencjał ekologiczny organizacji pozarządowych do promowania różnorodności biologicznej (w tym Fundusz Małych Grantów) – tylko linia budżetowa Funduszu Małych Grantów – 2 105 euro

Kwoty te mogą ulec zmianie. Aktualne informacje na temat kwot oszczędności będą publikowane na stronach internetowych MŚ i NFOŚiGW.

Ze względu na brak wolnych środków, Beneficjenci innych niż wymienione powyżej rezultatów Programu Operacyjnego PL02 w chwili obecnej nie mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie.

W przypadku zainteresowania dodatkowymi środkami w ramach innej linii budżetowej, prosimy o indywidualny kontakt z NFOŚiGW lub MŚ.

Maksymalna kwota dofinansowania Projektu po rozszerzeniu zakresu musi być zgodna z warunkami naboru wniosków, w ramach których Projekt otrzymał dofinansowanie, tj.:

  • Dla projektów w ramach otwartego konkursu głównego – 800 tys. euro, tj. 3 308 720 zł
  • Dla projektów w ramach konkursu Funduszu Małych Grantów – 250 tys. euro, tj. 1 033 975 zł

Czytaj dalej