subwencja-oswiatowa-to-zle-rozwiazanie-pisze-do-mrpips-skarbnik-pasymia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jako beneficjent realizujący projekt pozakonkursowy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217), ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn. System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej.

Projekt, którego beneficjentem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, będzie wdrażany w Partnerstwie w latach 2016-2020, a jego szacunkowa wartość wynosi: 4 200 000 zł. Liderem projektu będzie Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (DPP MRPiPS). Jednocześnie DPP MRPiPS, pełniący funkcję Krajowego Sekretariatu Ekonomii Społecznej, będzie odgrywać kluczową rolę w zakresie nadzoru merytorycznego nad projektem oraz wyznaczania kierunków działań.

Zgodnie z zapisami Planu Działania PO WER na rok 2016 podmiotami, które mogą pełnić funkcję Partnera w projekcie są:

•          Uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) lub instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U z 2016 r. poz. 371);

•          Podmioty odpowiedzialne za koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie (w rozumieniu art. 21 pkt. 4a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)).

Celem Partnerstwabędzie wspólna realizacja projektu zmierzającego do stworzenia partycypacyjnego systemu zarządzania polityką publiczną w obszarze ekonomii społecznej, w szczególności zgodnie z zapisami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES).

W projekcie przewidziano do realizacji następujące działania:

  1. Stworzenie partycypacyjnego międzysektorowego forum przy ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego, z udziałem Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (złożonego z przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i lokalnego oraz w połowie z przedstawicieli sektora ekonomii społecznej) jako przestrzeni dla ogólnopolskiej współpracy, posiadającego w szczególności funkcje: opiniodawcze, doradcze, analityczne odnośnie do realizowanych działań (w tym komplementarności działań  na poziomie krajowym oraz regionalnym). Forum będzie także sprawować funkcje inicjowania i rekomendowania nowych działań, wymiany doświadczeń i informacji w sferze ekonomii społecznej; współpracy z Komitetem Akredytacyjnym oraz innymi instytucjami, odpowiedzialnymi za inicjowanie i wdrażanie polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej.

2.      Stworzenie partycypacyjnego mechanizmu oceny istniejących oraz wypracowywania propozycji nowych form i instrumentów wsparcia ekonomii społecznej, w szczególności w następujących obszarach tematycznych:

·       strategicznych i programowych – w tym opracowanie narzędzia umożliwiającego tworzenie programów ekonomii społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym oraz doradztwo dla regionów w tym zakresie; dokonywanie przeglądów realizacji polityk publicznych w zakresie ekonomii społecznej, stanu realizacji zapisów strategii i programów rozwoju oraz wydawanie opinii o koniecznych modyfikacjach strategii lub programów rozwoju w odniesieniu do ekonomii społecznej;

·         prawnych – w tym propozycje rozwiązań l legislacyjnych  stymulujących rozwój sektora ekonomii społecznej (udział interesariuszy oraz ekspertów w przeglądzie procesów legislacyjnych, obejmującym w szczególności ustawodawstwo w obszarze spraw społecznych, rynku pracy, zatrudnienia socjalnego, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, zamówień publicznych, przedsiębiorczości itd.);

·         finansowych – w tym wypracowanie nowej oferty wsparcia zwrotnego na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej;

·         edukacyjnych – w tym przygotowanie programu upowszechniania przedsiębiorczości społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności spółdzielczości uczniowskiej;

·         monitorowania i ewaluacji – inicjowanie badań w zakresie ekonomii społecznej, opiniowanie corocznych raportów z realizacji KPRES i stanu ekonomii społecznej w Polsce, rozwijanie i upowszechnianie metodologii badań dotyczących sektora ekonomii społecznej, przygotowanie do wdrożenia stałych mechanizmów mierzenia oddziaływania społecznego podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych i poziomu kapitału społeczno-ekonomicznego w ekonomii społecznej, opracowanie koncepcji systemowego wykorzystania i włączania metod i narzędzi mierzenia społecznej wartości dodanej w ramach polityk publicznych, indeksacja jakości polityk publicznych z wykorzystaniem narzędzia badania społecznej wartości dodanej;

·         współpracy z regionalnymi koordynatorami wsparcia ekonomii społecznej, w tym zaangażowanie przedstawicieli samorządów wojewódzkich w działania we wskazanych powyżej obszarach tematycznych.

3.      Stworzenie mechanizmu koordynacji działań w obszarze ekonomii społecznej na poziomie centralnym, finansowanych zarówno ze środków europejskich, jak i budżetu państwa, m. in. poprzez określenie funkcji Krajowego Sekretariatu Ekonomii Społecznej w ramach struktury organizacyjnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz piecza nad realizacją regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej. Sekretariat będzie stworzony w ramach  projektu (jego powołanie zostało przewidziane w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej), a odpowiedzialny będzie m.in. za: obsługę organizacyjno-biurową partycypacyjnego międzysektorowego forum poprzez realizację decyzji i wniosków Komitetu, przygotowywanie zadań publicznych związanych m.in. z działaniami akredytacyjnymi, innowacyjnymi oraz zbieranie i udostępnianie, w tym przygotowanie raportów, inicjowanie debaty publicznej na temat miejsca i roli ekonomii społecznej w politykach publicznych.

4.      Zarządzanie(zarządzanie projektem w oparciu o sprawdzone standardy zarządzania projektami, obsługa finansowa projektu, w tym m.in. przygotowywanie zbiorczych wniosków o płatność).

Lider projektu zastrzega sobie udział w zadaniach realizowanych przez Partnera, m. in. poprzez uczestniczenie w procesach decyzyjnych dotyczących kierunków prac koncepcyjnych i merytorycznych, udział w spotkaniach wewnętrznych Partnera, udział w konsultowaniu roboczych wersji dokumentów przygotowywanych przez Partnera.  Oferent powinien w ofercie określić proponowany podział zadań pomiędzy Lidera i Partnera. Ostateczny podział zadań zostanie określony w umowie partnerskiej.

Obligatoryjne wymagania w stosunku do Partnera:

1. Zgodność działalności statutowej potencjalnego partnera z działaniami zaplanowanymi w projekcie.

2. Doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów w zakresie ekonomii społecznej, w rozumieniu zapisów KPRES, w tym w co najmniej dwóch z następujących obszarów tematycznych: a) strategicznym i programowym; b) prawnym; c) finansowych;
d) edukacyjnym; e) monitorowania i ewaluacji; f) współpracy z regionalnymi koordynatorami wsparcia ekonomii społecznej.

3.      Partner powinien mieć udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie w co najmniej jednym z zakresów:

a)      prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze ekonomii społecznej
o wymiarze systemowym;

b)      prowadzenia działań edukacyjnych w obszarze ekonomii społecznej;

c)      działań wspierających budowanie i wdrażanie regionalnych i lokalnych strategii rozwoju społeczno-gospodarczego;

d)     świadczenia pomocy doradczej i szkoleniowej dla urzędów administracji publicznej.

4. Posiadanie zasobów niezbędnych do realizacji projektu (kadry, sprzęt techniczny, infrastruktura, potencjał finansowy).

5. Uczestnictwo Partnera w realizacji projektu na każdym jego etapie, w tym wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie, wspólne zarządzanie projektem (przy czym Partner może uczestniczyć w realizacji wszystkich, lub tylko wybranych zadań w projekcie).

6. Dyspozycyjność zespołu projektowego Partnera na terenie Warszawy przez pełen okres przygotowania i realizacji projektu, a także w przypadku konieczności prowadzenia prac związanych z rozliczaniem projektu po okresie jego realizacji.

Każdy Partner może złożyć jeden wniosek, który zawiera w szczególności:  

1. Dane Partnera, w tym w szczególności pełna nazwa instytucji, adres siedziby i dane teleadresowe, osoby uprawnione do reprezentowania instytucji.

2. Opis posiadanego doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze, w tym okres realizacji, wartość projektu, zakres odpowiedzialności i opis realizowanych zadań.

3. Propozycje dotyczące wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie – merytoryczne i związane z zarządzaniem, organizacyjne, techniczne) wraz ze szczegółowym opisem sposobu realizacji proponowanych działań w ramach projektu.

4. Deklarację współpracy z Beneficjentem przy przygotowaniu projektu oraz jego rozliczaniu (stanowiącą odrębne oświadczenie).

5. Zgodnie z art. 33 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, umowa partnerska nie może być zawarta pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), jak również z podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania.

W związku z powyższym, wszystkie podmioty wyłonione w ramach niniejszego naboru będą zobowiązane do złożenia oświadczeń o braku powiązań w stosunku do pozostałych wnioskodawców wybranych w ramach naboru. Termin złożenia oświadczenia wskaże Lider projektu.

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

2. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem
z Krajowego Rejestru Sądowego).

3. Aktualny statut podmiotu.

4. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za ostatni rok (sprawozdanie merytoryczno-finansowe nie dotyczy podmiotów z sektora finansów publicznych).

5. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów.

6. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych (w podziale na zadania zarządcze
i merytoryczne).

7. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności:

1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.

2. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

3. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby).

4. Koncepcja sposobu realizacji działań w ramach projektu.

5. Deklarowany zakres współpracy w trakcie przygotowania projektu.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

1.      Wyboru tylko jednego partnera do wspólnej realizacji projektu.

2.      Wnioskowania o dodatkowe wyjaśnienia/uszczegółowienie przesłanych ofert w trybie roboczym (drogą elektroniczną).

3.      Negocjowania warunków realizacji zadania.

4.      Unieważnienia naboru.

Zastrzega się, że pierwszy rok realizacji projektu, tj. 2016, może mieć charakter refundacyjny – refundacja kosztów poniesionych przez partnera może nastąpić w roku 2017.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną (bez załączników) na adres: Marta.Chydrasinska@mrpips.gov.pl oraz Andrzej.Radniecki@mrpips.gov.pl oraz pocztą tradycyjną z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji na adres: Departament Pożytku Publicznego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa (z dopiskiem Partnerstwo – Projekt koordynacyjny ES), w terminie do 23 czerwca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego). Wyniki naboru partnerów zostaną opublikowane na stronie www.pozytek.gov.pl w terminie do 14 dni od zakończenia naboru.

Partnerzy, realizujący wspólnie projekt partnerski, są zobowiązani do przestrzegania i stosowania zapisów określonych w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Za: MRPiPS