ministerstwo_obrony_narodowej_MON_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngopl.jpgMinister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Organizacja i przeprowadzenie przedsięwzięć upamiętniających operację „Ostra Brama” w Wilnie”. Oferty należy składać do 23 czerwca 2016 r.

Celem zadania jest przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości w Wilnie upamiętniających 72. rocznicę operacji „Ostra Brama” oraz kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia Polaków, w tym członków organizacji pozarządowych.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę do 40 000,00 zł.

W 2014 r. i w 2015 r. powyższe zadanie nie było realizowane.

Zasady, tryb i kryteria przyznawania oraz rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.

Termin realizacji zadania: 11.07 – 30.08.2016 r.

Oferty należy składać do dnia: 23.06.2016 r.

Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 01.07.2016 r.

Warunki realizacji zadania:

zadanie polega m.in. na:

  • przygotowaniu i przeprowadzeniu obchodów 72 rocznicy operacji „Ostra Brama” w Wilnie, w tym:
  • zapewnieniu udziału kombatantów Armii Krajowej z Polski, Białorusi i Litwy wraz z opiekunami w uroczystościach organizowanych w Wilnie;
  • zapewnieniu transportu, zakwaterowania i wyżywienia (od 15.07. – 18.07.2016 r.) dla ok. 80 uczestników;
  • ubezpieczeniu uczestników zadania na ternie Polski i poza jej granicami;
  • zorganizowaniu spotkania z przedstawicielami Polonii na Litwie;
  • zorganizowaniu spotkania pokoleń, podczas którego kombatanci opowiedzą o wydarzeniach, jakie miały miejsce w Wilnie i okolicach w 1944 r.
  • przygotowaniu dokumentacji z uroczystości oraz udokumentowaniu rozmów i wywiadów z kombatantami i uczestnikami uroczystości w Wilnie.

Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:

  • posiadać doświadczenie w realizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju;
  • prowadzić działalność statutową w danej dziedzinie.

Informacje dodatkowe dotyczące realizacji ww. zadania można uzyskać w Departamencie Komunikacji Społecznej, nr tel. 261 840 143.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs