images

Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – zatwierdziło 31 maja 2016 r. zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych (SzOOP) Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.5).

Uszczegółowienie programu zawiera informacje dotyczące ogólnych zasad i reguł realizacji programu, osi priorytetowych oraz poszczególnych działań. Dokument składa się z dwóch części: ogólnej, opisującej zasady horyzontalne obowiązujące we wszystkich działaniach na temat zakresu interwencji i podstawowych zasad realizacji programu oraz szczegółowego opisu poszczególnych osi priorytetowych i działań/poddziałań, jak również z załączników stanowiących integralną część dokumentu.

Obowiązuje od: 31.05.2016

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Załączniki:

Załącznik 1. Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 3. Kryteria wyboru projektów

Załącznik 4. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR)

Załącznik 5. Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik 6. System oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Za: NGO