urzad_marszalkowski_inauguracja_interreg_brandenburgia_polska_hc838b

Przyjęcie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia w Interreg Polska-Brandenburgia naborów wniosków – to najważniejsze decyzje Komitetu Monitorującego program, który 11 i 12 maja 2016 r. obradował we Frankfurcie nad Odrą.

Ustalenia Komitetu Monitorującego

Członkowie Komitetu, czyli przedstawiciele administracji rządowej i regionalnej oraz organizacji pozarządowych z Polski i Brandenburgii, zatwierdzili Podręcznik Beneficjenta. Dokument określa m.in. zasady naboru i oceny projektów oraz reguły kwalifikowalności wydatków w projektach. Ustalono również, że pierwszy nabór projektów rozpocznie się 19 maja 2016 r. i obejmie dwie osie priorytetowe – II (transport) i IV (integracja mieszkańców i współpraca administracji).

Podczas posiedzenia zatwierdzono także Strategię Komunikacji programu, która systematyzuje prowadzone w ramach programu działania informacyjno-promocyjne (m.in. szkolenia dla wnioskodawców).

Informacje o Programie

Program Brandenburgia – Polska, zarządzany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Brandenburgia, przyczyni się do zrównoważonego rozwoju obszaru pogranicza. Jego celem jest zacieśnienie współpracy transgranicznej między partnerami z Polski i Niemiec.

100 mln euro posłuży:

  • rozwojowi i zachowaniu wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego,
  • współpracy administracji w różnych dziedzinach życia publicznego,
  • poprawie infrastruktury drogowej.

Dofinansowane będą też projekty dotyczące transgranicznej edukacji i kształcenia.

Ważnym instrumentem jest Fundusz Małych Projektów (FMP), który umożliwia realizację na obszarze przygranicznym wielu mniejszych przedsięwzięć mających na celu wzmocnienie współpracy społeczności lokalnych. W odróżnieniu od projektów regularnych, w ramach FMP nie można realizować działań infrastrukturalnych. Podobnie jak w latach 2007-2013, fundusz ten wdrażany będzie w formie tzw. projektów parasolowych, zarządzanych przez Euroregiony.

Za: NGO