layout_set_logo

Wnioski na dofinansowanie projektów, ukierunkowanych na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, można składać od 23 maja do 20 czerwca 2016 r. Konkurs organizowany jest w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP).

W projektach mogą być dofinansowane działania o charakterze:

a) społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, obejmujących m.in. poradnictwo psychologiczne lub psychospołeczne, warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste, poradnictwo prawne i obywatelskie;

b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, obejmujących m.in.: kursy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże;

c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, wyłącznie w powiązaniu z usługami o charakterze zawodowym, obejmujących m.in.: zajęcia szkolne, związane z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym, zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych, usługi wspierające aktywizację edukacyjną.

Wnioski należy składać:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, sekretariat – pokój nr 33
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

Więcej informacji: Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

Za: pomorskie.eu