ministerstwo_rodziny_pracy_MRPiPS_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngoplW dniach od 30 maja do 17 czerwca 2016 r. można składać wnioski w konkursie nr POWR.02.09.00-IP.03-00-006/16 w ramach II Osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER” – Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej (Priorytet inwestycyjny: 9 v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia).

Miejsce składania wniosków

Mininisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

Sposób składania wniosków

 • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA
 • oraz w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) na adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

Na co i kto może składać wnioski? Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, są:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości,
 • samorząd gospodarczy i zawodowy,
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
 • przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu realizację działań rzeczniczych i doradczych na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%. Wkład własny Wnioskodawcy do realizacji projektu nie jest wymagany. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 7 000 000 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Za: NGO