ministerstwo_rozwoju_MR_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngopl.jpgMinisterstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, ogłasza konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-003/16 na typ projektu: Programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Nabór prowadzony będzie w terminie od 30 czerwca do 29 lipca 2016 r.

Programy mobilności ponadnarodowej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz jednostek samorządu terytorialnego ukierunkowane na wzrost jakości tworzenia i wdrażania polityk publicznych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • Organizacje pozarządowe,
  • Partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
  • Podmioty ekonomii społecznej,
  • Administracja publiczna,
  • Przedsiębiorstwa,
  • Uczelnie,
  • Jednostki samorządu terytorialnego,
  • Ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
  • Federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

Finanse
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 97%.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 16 800 000 zł.

Nabór prowadzony będzie w terminie od 30 czerwca do 29 lipca 2016 r.

Regulamin konkursu

Załączniki

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-926 Warszawa

Sposób składania wniosków
Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 30 czerwca do 29 lipca 2016 r. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 8:15 do 16:15, z wyłączeniem dnia 29 lipca 2016 r., w którym wnioski mogą być składane tylko do godziny 16.00.

Wnioski składane są na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA
oraz
– w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku
albo
– w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Ministerstwa Rozwoju.

Wnioski w formie papierowej można dostarczać we wskazanym powyżej terminie:

– osobiście w siedzibie w Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
– przesyłką kurierską;
– pocztą;
albo
– w formie elektronicznej – w tym przypadku o terminie wpływu decydować będzie data i godzina przedłożenia elektronicznej wersji wniosku na elektroniczną skrzynkę podawczą MR (adres: /MIR/SkrytkaESP).

Za: NGO