subwencja-oswiatowa-to-zle-rozwiazanie-pisze-do-mrpips-skarbnik-pasymia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16 pn. „Kompleksowa realizacja działań na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową”.

Spotkania odbędą się w dniach 13 i 14 kwietnia 2016 r. (środa i czwartek) w godz. 13.00-16.00 w sali konferencyjnej Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, przy ul. Tamka 1.

Celem spotkań będzie wyjaśnienie zapisów regulaminu konkursu i obowiązujących zasad realizacji projektów w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Przedstawiciele Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MRPiPS odpowiedzą na pytania i wątpliwości odnośnie treści dokumentacji konkursowej, kryteriów wyboru projektów oraz zasad obowiązujących przy aplikowaniu o środki.

W trosce o sprawny przebieg spotkań prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem konkursu dostępnym na stronie www.kapitalludzki.gov.pl i przygotowanie pytań/wątpliwości, które chcieliby Państwo poruszyć podczas spotkania.

Przedmiotem konkursu nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16 jest kompleksowa realizacja działań na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową.

W spotkaniach mogą wziąć udział tylko przedstawiciele podmiotów uprawnionych do składania wniosków o dofinansowanie.

Zgodnie z regulaminem konkursu do podmiotów, które mogą aplikować o środki w ramach ww. konkursu zalicza się:

  • administrację rządową i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
  • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe i inne podmioty ekonomii społecznej,
  • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
  • partnerów społecznych zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
  • jednostki badawczo-rozwojowe,
  • przedsiębiorców.

Rejestracja na spotkania odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.kapitalludzki.gov.pl/power/kalendarz/.

Podczas rejestracji prosimy o podanie w polu „Treść”, jaki podmiot z wymienionych powyżej Państwo reprezentują.

Prawidłowo zarejestrowany uczestnik otrzyma na adres e-mailowy podany w zgłoszeniu potwierdzenie rejestracji. Otrzymanie potwierdzenia jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa w spotkaniu.

Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów przejazdu/noclegu ani innych kosztów związanych z udziałem zakwalifikowanych osób w spotkaniu.

Za: MRPiPS