ngoGłówny Urząd Statystyczny co dwa lata przeprowadza badanie wybranych organizacji non-profit. Pytania dotyczą współpracy, zarządzania i działalności informacyjnej. Obecna edycja trwać będzie do 29 kwietnia. Udział w badaniu jest obowiązkowy dla wszystkich wylosowanych organizacji.

Obowiązek sporządzania sprawozdań przez organizacje pozarządowe wynika z przepisów ustawy o statystyce publicznej (art. 30 pkt.3). Z treści ustawy wynikają obowiązki na rzecz statystyki, przy czym ich konkretyzacja następuje corocznie w programie badań statystycznych statystyki publicznej (PBSSP) wprowadzanym rozporządzeniem Rady Ministrów.

Obecne badanie realizowane będzie do 29 kwietnia 2016 r.

Potencjalnie badaniem objęte są wszystkie zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, a także organizacje samorządu gospodarczego, zawodowego i pracodawców – lecz w praktyce wylosowywana jest pewna ich grupa. Do nich GUS wysyła informację o udziale w badaniu.

Czego dotyczy badanie SOF-5?

Badanie dotyczy przede wszystkim kwestii związanych z zarządzaniem organizacją, współpracą organizacji z innymi podmiotami (administracją, biznesem i innymi organizacjami pozarządowymi). Są także pytania o sposoby informowania o działalności. Wypełnienie ankiety badawczej, w przeciwieństwie do badania SOF-1, nie wymaga wcześniejszego zbierania danych księgowych, konieczna jest jednak dobra orientacja w działalności organizacji i znajomość szczegółów, np. podanie informacji, ile umów z samorządem organizacja podpisała. W większości przypadków taką wiedzę mają zazwyczaj członkowie zarządu.

W jaki sposób bierze się udział w badaniu SOF-5?

Udział w badaniu polega na wypełnieniu formularza SOF-5. Można to zrobić za portal sprawozdawczy http://form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/psinfo.htm. Można też wypełnić formularz papierowy i wysłać go do Urzędu Statystycznego w Krakowie.

Powiadomienia o badaniu są wysyłane do organizacji dwutorowo. Organizacje, które mają aktywne konta na Portalu Sprawozdawczym GUS, dostają powiadomienie za pomocą wiadomości e-mail. Do pozostałych organizacji powiadomienia są wysłane pocztą z Urzędu Statystycznego w Krakowie.

Formularz SOF-5, a także instrukcja jego wypełniania umieszczone są na stronie GUS w Portalu Sprawozdawczym. Są tam także praktyczne wskazówki związane dostępem do konta sprawozdawczego, logowaniem się czy największym „obciążeniem” portalu. Ponadto na stornach portalu znajduje się terminarz i lista osób do kontaktów w sprawach sprawozdań http://form.stat.gov.pl/formularze/kontakt.htm. W razie pytań warto skorzystać z tej pomocy.

W razie jakichkolwiek wątpliwości można także zwrócić się o pomoc do pracowników Ośrodka Badania Gospodarki Społecznej Głównego Urzędu Statystycznego w Krakowie ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków, e-mail: gs@stat.gov.pl.

Za: NGO