pozytek_btn_dzialania_230x220_rdpp_1

Ogłoszenie o uzupełniającym naborze na członków
Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

 

Na podstawie § 7 ust. 3 i 4 oraz § 9 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz.U.2015.1706) ogłasza się informację o przystąpieniu do procedury naboru uzupełniającego kandydatów na członków V kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do zgłaszania kandydatów, którzy mają poparcie co najmniej 20 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3, lub co najmniej 3 związków stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3.

ZGŁOSZENIE dostępne w załączniku.

Zgłoszenie zawiera:

–        opis rodzaju i zakresu działalności uzasadniający udział przedstawiciela danej organizacji pozarządowej, związku i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy w składzie Rady;

–        wniosek prezentujący kandydata, określający jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady oraz określający pełnioną funkcję w organie zarządzającym reprezentowanej organizacji pozarządowej, związku i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy;

–        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;

–        oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne;

–        oświadczenia co najmniej 20 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy lub co najmniej 3 związków stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy, popierające kandydata na członka Rady.

Do zgłoszenia dołącza się dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres prowadzonej działalności.

Zgłoszenie w formie elektronicznej (skan oryginału oraz plik w formacie Open Document Format for Office Application (rozszerzenie *.odt)) oraz papierowej wraz z załącznikami należy przesłać na adresy:

Wersję elektroniczną na adres e-mail:  marta.chydrasinska@mrpips.gov.pl oraz rekrutacja_rada@mrpips.gov.pl z dopiskiem w treści wiadomości: Nabór uzupełniający na członków RDPP V kadencji.

Wersję papierową na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pożytku Publicznego, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, z dopiskiem: Nabór uzupełniający na członków RDPP V kadencji.

Uwaga: Dokumenty w formie papierowej powinny zostać spięte w sposób trwały (np. zbindowane, zszyte zszywką). Prosimy o nie przesyłanie załączników  w postaci: publikacji książkowych, czasopism itp.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 1 maja 2016 r. (decyduje data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego).

Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane, a następnie zostaną zniszczone.

Zgłoszenia kandydatów zostaną zniszczone po upływie V kadencji RDPP.

Formularz zgłoszeniowy POBIERZ

Za: pozytek.gov.pl

; ;