logo_wer

Centrum Projektów Europejskich, Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-020/16 na rozszerzenia standardowych projektów (realizowanych również w ramach regionalnych programów operacyjnych) o komponent ponadnarodowy w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER. Termin składania ofert: 15 kwietnia.

UWAGA: Zmiana Regulaminu konkursu. Wprowadzone zmiany stosuje sie z dniem 23 marca 2016 r.

UWAGA: Zmiana zał. nr 3 Wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER i zał. nr 3a Wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (kwoty ryczałtowe) oraz zał. nr 4 Wzoru porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach PO WER i zał. nr 4a Wzoru porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (kwoty ryczałtowe). Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem 14 marca 2016 r.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Europejskich (CPE), ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa (klatka „E”, III piętro), w godzinach pracy CPE, tj. od poniedziałku do piątku, od 8:15 do 16:15, z zastrzeżeniem że w dniu 15.04.2016 wnioski mogą być składane do godziny 12.00.

Więcej na stronie NGO