gdańsk_pomorskieeu_logo

Marszałkowie Mieczysław Struk i Krzysztof Trawicki wręczą organom prowadzącym szkoły ponadgimnazjalne uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego dotyczące „Kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, uwzględniającej potrzeby rynku pracy”. Uroczystość odbędzie się dzisiaj, 31 marca 2016 r., o godz. 13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego (Sala im. Lecha Bądkowskiego).

To odpowiedź samorządu województwa pomorskiego na zidentyfikowane problemy szkolnictwa zawodowego, jakimi są:

 • stale utrzymująca się tendencja stosunkowo niskiego odsetka absolwentów szkół zawodowych otrzymujących dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • niska jakość i niedopasowanie oferty kształcenia zawodowego (rozumianej nie tylko jako kierunki kształcenia, ale również kształtowanie postaw i kompetencji) do zmieniającej się gospodarki,
 • historycznie ukształtowana sieć lokalnych szkół zawodowych nie odpowiadająca już subregionalnemu charakterowi rynków pracy.

Uchwały otrzymają wyłącznie te organy prowadzące szkoły zawodowe, które uczestniczyły w otwartym konkursie zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w ramach przedsięwzięcia strategicznego (tj. wszystkie powiaty województwa pomorskiego oraz dwa niepubliczne organy prowadzące: Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Związek Pracodawców oraz Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku).

W uroczystości uczestniczyć będą również przedstawiciele środowiska gospodarczego, którzy włączyli się w prace w ramach zorganizowanego konkursu, którego formuła jest unikatowym w skali kraju rozwiązaniem przyjętym przez regionalne władze samorządowe związanym ze wsparciem szkolnictwa zawodowego w ramach nowej perspektywy unijnej 2014-2020.

Przedsięwzięcie strategiczne, wymagające współpracy organów prowadzących, którymi głównie są starostwa powiatowe oraz pracodawcy, wpłynie na zwiększenie zatrudnienia absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, doskonalenie kompetencji kadry kształcenia zawodowego, a także po raz pierwszy tak szeroko – na kompleksową modernizację infrastruktury szkół zawodowych. Dzięki przedsięwzięciu pracodawcy oraz środowisko akademickie zostaną włączeni w proces kształcenia zawodowego.

Wsparcie w ramach przedsięwzięcia, którego źródłem finansowania jest Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przewidziane jest tylko dla tych szkół, które prowadzą lub planują prowadzić kształcenie w zawodach odpowiadających branżom kluczowym, tj. takim specjalizacjom, w dziedzinie usług, handlu lub produkcji, które odznaczają się największym potencjałem rozwoju lokalnego i regionalnego:

 • ICT i elektronikę;
 • przemysł morski;
 • środowisko;
 • energetykę i ekoenergetykę;
 • zdrowie i srebrną gospodarkę;
 • transport, logistykę i motoryzację;
 • budownictwo;
 • sektor kreatywny;
 • chemię lekką;
 • petrochemię;
 • biotechnologię;
 • turystykę, sport i rekreację;
 • BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe;
 • przemysł spożywczy;
 • meblarstwo.

Wartość wszystkich projektów wynosi blisko 333 mln zł, zaś unijne wsparcie to 294 mln zł z RPO (85 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 209 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Dzięki tym środkom możliwe będzie m.in. wsparcie uczniów szkół zawodowych (np. płatne staże/praktyki zawodowe realizowane u pracodawców, kursy kwalifikacyjne, np. kursy spawania, programowanie sterowników PLC, obsługa obrabiarek numerycznych, dodatkowe zajęcia z języków obcych zawodowych, wizyty studyjne w zakładach pracy), wsparcie nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu (staże u pracodawców, studia podyplomowe), włączanie pracodawców i środowiska akademickiego w proces kształcenia zawodowego, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego, dostosowanie wyposażenia szkół zawodowych do potrzeb kształcenia na rzecz gospodarki, inwestycje w infrastrukturę szkół zawodowych (budowa/rozbudowa, modernizacja budynków), kształcenie ustawiczne osób dorosłych.

Za: pomorskie.eu