ministerstwo_spraw_zagranicznych_MSZ_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngopl

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej – 2016”. Oferty należy składać do 22 kwietnia 2016 r.

Celem zadania publicznego jest wyłonienie projektów, których realizacja wpłynie na:

  1. rozwój debaty publicznej na temat polskiej polityki zagranicznej w odniesieniu do priorytetów komunikacyjnych wskazanych w regulaminie konkursu;
  2. wzmocnienie zaplecza merytorycznego regionalnej współpracy międzynarodowej.

Proponowane działania z zakresu rozwoju debaty publicznej odnosić się muszą do następujących priorytetów komunikacyjnych na rok 2016 wynikających z Informacji Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2016 roku:

  1. wkładu Polski w budowanie nowego ładu europejskiego po 1989 roku;
  2. polskiego wkładu w rozwój cywilizacyjny i kulturowy Europy, a także wkładu polskich uczonych, odkrywców i inżynierów w osiągnięcia cywilizacji zachodniej i rozwój technologiczny świata;
  3. wkładu Polaków w ratowanie Żydów w okresie niemieckiej okupacji Polski w II wojnie światowej;
  4. międzynarodowych działań Polski na rzecz demokratyzacji, dialogu międzykulturowego oraz umacniania społeczeństwa obywatelskiego;
  5. rozwoju polskich miast w kontekście ich wkładu w rozwój społeczno-ekonomiczny kraju i budowanie wizerunku Polski za granicą poprzez ich relacje z partnerami zagranicznymi.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi:

3 900 000,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych).

Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

  1. podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy o finansach publicznych, tj. organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014, poz. 1118 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy;
  2. jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013.595 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2013.596 z późn. zm.);
  3. niepubliczne szkoły wyższe,

z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, termin dokonania wyboru ofert, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników, zamieszczono na stronie internetowej i w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa.

Przed złożeniem oferty oferenci zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem konkursu otwartego „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej – 2016”.

Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

Zadanie należy zrealizować w terminie od 1 czerwca 2016 r. do 30 listopada 2016 r.

Termin składania ofert:

Prawidłowo przygotowane oferty należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa;

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs – WSiO PPZ – 2016”

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.

Dziennik jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 22 kwietnia 2016 r. o godz. 16.15.

(decyduje data i godzina wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MSZ: Konkurs

Za: NGO

; ;