gdańsk_pomorskieeu_logo

Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpiszą z burmistrzami i prezydentami pomorskich miast umowy przyznające dotacje w łącznej wysokości 3,7 mln zł z przeznaczeniem na wsparcie procesu przygotowania programów rewitalizacji. Uroczystość odbędzie się w dzisiaj, 23 marca 2016 r., o godz. 11.00, w Sali Dębowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku na Ołowiance.

W perspektywie finansowej UE 2014-2020 rewitalizacja problemowych obszarów miast stanowi jeden z najważniejszych obszarów wsparcia funduszy europejskich. Ma to być zespół działań stawiających sobie za celpełne przywrócenie do życia konkretnego obszaru tak, aby poprawiła się  jakość życia jego mieszkańców w sferze np. rynku pracy, kultury i rekreacji.

Wsparcie finansowe w łącznej kwocie ponad 3,7 mln zł ma w założeniu służyć przygotowaniu kompleksowych programów rewitalizacji – dokumentów, które będą stanowić podstawę realizacji przedsięwzięć w problemowych obszarach miast. Dotacja w maksymalnej wysokości 300 tys. złotych na jedno miasto pozwoli na sfinansowanie wszelkich niezbędnych badań czy analiz, które posłużą przygotowaniu kompleksowego programu, a także na wdrażanie innowacyjnych sposobów aktywnego udziału mieszkańców w procesie jego przygotowania.

Całkowita wartość dotacji 25 projektów wybranych na drodze konkursu, w ramach którego merytorycznej ocenie podlegały założenia planowanych przez miasta programów rewitalizacji, wynosi ponad 4 mln zł, a łączne dofinansowanie Funduszu Spójności wynosi ponad 3,7 mln zł.  Opracowane w ten sposób programy rewitalizacji pozwolą w przyszłości na uzyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

***

Na działania związane z rewitalizacją problemowych obszarów miast Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego przewidział kwotę ponad 360 mln zł, o którą ubiega się 31 pomorskich miast. Ponad 260 mln zł dotyczy działań o charakterze infrastrukturalnym, związanych m.in. z dostosowaniem istniejącej infrastruktury do funkcji społecznych, gospodarczych czy kulturalnych. Natomiast kwota 40 mln zł przeznaczona jest na działania społeczne, przede wszystkim w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej i rozwoju usług społecznych w problemowych dzielnicach. Przewidziane zostały ponadto specjalne pożyczki rewitalizacyjne (m.in. dla przedsiębiorców) w kwocie 64 mln zł.

Za: pomorskie.eu