images

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza piątą edycję konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji” 2016. Konkurs podzielony jest na dwie ścieżki grantowe: Gruzja – łączna suma dofinansowania 700 000 zł, Tunezja – łączna suma dofinansowania 500 000 zł. Termin składania wniosków: 12 kwietnia 2016 r. do godz. 13:00.

Konkurs grantowy jest częścią Programu „Wsparcie Demokracji”, którego celem jest rozwój demokracji, w tym demokracji lokalnej, rządy prawa oraz przestrzeganie praw człowieka w państwach wymienionych na liście biorców pomocy rozwojowej DAC OECD. Projekty są realizowane w ścisłej współpracy z partnerami z krajów, do których są adresowane.

Łączna suma środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla projektów wyłonionych w drodze konkursu wynosi 1.200.000 zł.

W ramach Konkursu planujemy dofinansowanie projektów na rzecz krajów i/lub społeczeństw Gruzji i Tunezji. Projekty są realizowane na terenie Gruzji lub Tunezji, ale mogą również zawierać elementy realizowane na terenie innych krajów.

W Konkursie możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie rocznych projektów w wysokości:
● małe granty – wysokość dofinansowania jednego projektu 40 000 -70 000 zł,
● duże granty – wysokość dofinansowania jednego projektu 100 000 – 300 000 zł.

Konkurs podzielony jest na dwie ścieżki grantowe:
● Gruzja – łączna suma dofinansowania 700 000 zł,
● Tunezja – łączna suma dofinansowania 500 000 zł.

Każdy podmiot uprawniony do udziału w Konkursie może złożyć nie więcej niż dwa wnioski.

Priorytety tematyczne konkursu:
a) poszerzenie dostępu obywateli do rzetelnej i obiektywnej informacji, dzięki rozwojowi niezależnych mediów, zwłaszcza elektronicznych;
b) wsparcie działań organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Do Konkursu mogą przystąpić zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014, poz. 1118, z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w tym:
• stowarzyszenia,
• fundacje,
• osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
• spółdzielnie socjalne,
• spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Dostęp do generatora wniosków on-line, dokumenty konkursowe oraz wskazówki, jak uzyskać dodatkowe informacje na stronie domowej Fundacji.

Za: NGO