ngo16 marca 2016 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego. Ustawa trafiła od razu do Senatu, który dzień później nie wniósł poprawek. Czeka ona więc teraz na podpis prezydenta. Ustawa poszerza sferę pożytku oraz potwierdza uprawnienia Senatu do współpracy z organizacjami pomagającymi Polakom za granicą, głównie na wschodzie.

Nowa sfera pożytku to:

29a) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203).

Zasady współpracy Senatu z organizacjami opisuje nowy artykuł 4d dodany do ustawy.

Art. 4d. 1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zadań, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 28, sprawuje opiekę nad Polonią i Polakami za granicą.
2. Opieka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą jest realizowana poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, polegającą na zlecaniu realizacji zadań publicznych finansowanych z części budżetu państwa dotyczącej Kancelarii Senatu.
3. Zlecanie realizacji zadań publicznych, o którym mowa w ust. 2, jako zadań zleconych w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 132 ust. 2 pkt 5 oraz art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, może mieć formy:
1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub
2) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Pierwotnie projekt zawierał propozycję poszerzenia kręgu instytucji, których zasady współpracy z ngo określa ustawa o pożytku. Propozycja ta polegała na zastąpieniu określenia „organy administracji publicznej” określeniem „organy władzy publicznej” (w art. 1 ustęp 1 punkt 1 ustawy). W ten sposób chciano rozwiać wątpliwości co do tego, że ustawa może odnosić się do współpracy prowadzonej przez Senat. Ostatecznie zdecydowano zostawić określenie „organy administracji”. W artykule 1 ust. 1 p. 1 dodano tylko odwołanie do art. 4d.

Ustawa wejdzie w życiu dzień po dniu publikacji – być może jeszcze w marcu 2016 r.

Projekt senacki opisywaliśmy wcześniej w artykule „Senat poszerza pożytek i opiekuje się Polonią”.

Za: NGO

; ;