ministerstwo_edukacji_MEN_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngopl

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą. Oferty należy składać do 11 kwietnia 2016 r.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują zadania polegające na:

1) obszar I

– organizowaniu w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących, prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, ku ltury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą:

a) moduł I

– organizacja szkoleń doskonalących umiejętności przedmiotowe, metodyczne, psychologiczne oraz z zakresu zarządzania szkołą,

b) moduł II

– organizacja staży językowo-przedmiotowo-metodycznych i wizyt studyjnych;

2) obszar II

– organizowaniu w Polsce obozów edukacyjnych dla młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą.

Termin realizacji zadania upływa 31 grudnia 2016 r.

Miejsce składania ofert:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

Termin składania ofert: 11 kwietnia 2016 r.

Uwaga!

Rozpatrzone zostaną jedynie oferty nadesłane lub złożone w Ministerstwie Edukacji Narodowej w ww. terminie. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MEN: Konkurs

Za: NGO

; ;