pozytek

Rada Działalności Pożytku Publicznego poszukuje osób chętnych do zasiadania w Komisji ds. Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A.

Kontekst:

W roku 2011 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po konsultacjach z Radą Działalności Pożytku Publicznego wydała rozporządzenie (Dz.U. z 2014 r. poz.283) określające zobowiązania nadawców publicznych w stosunku do opisywania i promowania działań organizacji pożytku publicznego. Rozporządzenie i konieczność jego wydawania wynika z zapisów znowelizowanej Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Treść rozporządzenia można znaleźć pod tym adresem: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140000283&type=2

Jednym z obowiązków nałożonych na publicznych nadawców jest konieczność emitowania w ramach bezpłatnego czasu antenowego kampanii społecznych (spotów) przygotowywanych przez organizacje pożytku publicznego. Jesienią 2011 roku RDPP współpracując z przedstawicielami KRRiT, nadawców oraz organizacji pozarządowych przygotowała propozycję zasad, na jakich, w jej opinii, powinny być tego rodzaju kampanie powinny być emitowane na antenach nadawców publicznych. Zasady te zamieszczamy w załączniku.

Następnie każdy z nadawców przystąpił do ustalania wewnętrznych regulacji w tym zakresie, w mniejszym lub większym stopniu wykorzystując propozycje RDPP.  W przypadku Telewizji Polskiej SA efektem tej pracy są „Zasady przygotowania i rozpowszechniania w programach Telewizji Polskiej audycji informujących o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego”.

Praca w Komisji

Zadaniem Zespołu jest opiniowanie kampanii społecznych przesyłanych przez OPP w celu podziału czasu antenowego przewidzianego na prowadzenie kampanii społecznych.

Praca w Zespole ma charakter społeczny. Spotkania Zespołu będą się odbywały nie częściej niż raz w miesiącu w siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazani przez Radę są zobowiązani do  przedstawiania Radzie raz na 2 miesiące informacji na temat pracy komisji i problemów związanych z realizacją kampanii społecznych w mediach publicznych, w tym odrzuconych przez media wniosków organizacji oraz będą zobowiązani do uczestnictwa w posiedzeniach zespołów problemowych Rady w celu udzielania informacji. Do obowiązków przedstawicieli organizacji pozarządowych będzie aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Komisji ds. Kampanii Społecznych. Rada zastrzega sobie prawo cofnięcia wskazania w przypadku informacji o nie uczestniczeniu osoby w pracach i posiedzeniach komisji.

Zgłaszanie kandydatów i wybór członków Zespołu

Zapraszamy osoby zainteresowane reprezentowaniem organizacji pozarządowych w pracach Komisji do przesyłania zgłoszeń.

W zgłoszeniu powinny znaleźć się informacje o kandydacie i zastępcy w szczególności dotyczące doświadczenie w obszarze komunikacji społecznej i kampanii społecznych. Każde zgłoszenie powinno uzyskać poparcie przynajmniej 10 organizacji pozarządowych.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, Rada Działalności Pożytku Publicznego wskaże pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych rekomendowanych do udziału w pracach Komisji wraz z zastępcami. Rada zakłada, że funkcja przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komisji będzie kadencyjna, a jedna kadencja będzie trwała 2 lata.

Zgłoszenie musi zawierać:

  1. skan wypełnionego i podpisanego przez kandydata i zastępcę formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz formularza w wersji edytowalnej (najlepiej dokument WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx) oraz
  2. przynajmniej 10 uzupełnionych, podpisanych i zeskanowanych kart organizacji popierających kandydata na członka i zastępcę członka Komisji ds. Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A. wypełnionych przez organizacje pozarządowe.

Zgłoszenia w wersji elektronicznej należy przesłać na adresy: jakub.szewczyk@mrpips.gov.pl.

Zgłoszenia złożone w innej formie lub po terminie nie będą rozpatrywane

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa 31 marca 2016 r.

Za: pozytek.gov.pl