GdyniaGood2

Ogłoszony na początku lutego Gminny Program Rewitalizacyjny, właśnie został rozszerzony. Jest to efekt trwających przez cały ubiegły miesiąc konsultacji społecznych. Zgłaszane przez mieszkańców spostrzeżenia i uwagi zostały właśnie zaakceptowane: rewitalizacją objęty zostanie także tzw. Meksyk i część Babich Dołów.

Władze miasta zapoznały się z raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia w mieście obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji samorządowcy. Oprócz dodania nowych terenów, poszerzono granice zaproponowanych wcześniej obszarów rewitalizacji.

Czterema wskazanymi i poddanymi publicznej dyskusji rejonami, które miałby objąć Gminny Program Rewitalizacji, były:
– część dzielnicy Oksywie, czyli rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza
– część dzielnicy Chylonia, czyli rejon ulic Ludwika Zamenhofa i Opata Hackiego
– zachodnia cześć dzielnicy Witomino – Radiostacja
– część dzielnicy Leszczynki, rejon tzw. Pekinu

Prace w trzech pierwszych obszarach miałyby zostać sfinansowane dzięki wsparciu Unii Europejskiej, zmiany na Pekinie miałyby być prowadzone w oparciu o środki własne miasta.

W ramach konsultacji społecznych odbyło się pięć spotkań: cztery w dzielnicach, w których miałyby być prowadzone prace, i jedno ogólnomiejskie. Wzięli w nich udział mieszkańcy, radni dzielnic i miasta, przedstawiciele samorządu i służb mundurowych.

Przez cały miesiąc dokumenty informacyjne były dostępne w internecie, w Gdynia InfoBox i Laboratorium Innowacji Społecznych. Gdynianie skorzystali z możliwości zgłoszenia zarówno propozycji zmian dotyczących obszarów już rekomendowanych, jak i zaproponowania zupełnie nowych terenów do rewitalizacji. W spotkaniach konsultacyjnych udział wzięły 153 osoby, w terminie złożono 25 formularzy – wyjaśnia Aleksandra Dylejko, rzecznik Laboratorium Innowacji Społecznych.

Po dokładnej analizie uwag, które wpłynęły do koordynującego w Gdyni program rewitalizacji Laboratorium Innowacji Społecznych zdecydowano o wprowadzeniu następujących zmian:

1. Powiększenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji o dwa podobszary:
– część dzielnicy Babie Doły, rejon ulicy Rybaków
– część dzielnicy Chylonia, rejon tzw. Meksyku

2. Powiększenie podobszaru: część dzielnicy Oksywie, rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza o centrum dawnej wsi Oksywie, tereny leśne między ul. Bosmańską, a ul. inż. Jana Śmidowicza oraz rejon wąwozu na północ od ul. Osada Rybacka

3. Powiększenie podobszaru: część dzielnicy Chylonia, rejon ulic Ludwika Zamenhofa i Opata Hackiego o teren klubu sportowego Checz Gdynia oraz teren IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

4. Powiększenie podobszaru: część dzielnicy Leszczynki, rejon tzw. Pekinu o tereny przylegających ulic i ciągów pieszych

Nim postanowiono o rozszerzeniu liczby i granic podobszarów rewitalizacji, przeprowadzona została drobiazgowa analiza wskaźników określających panującą tam sytuację społeczną, gospodarczą i przestrzenną. Odbyły się także wizyty studyjne, m.in. na Babich Dołach i tzw. Meksyku. W efekcie podjętych w ostatnich tygodniach działań, w Gdyni miałby zostać wyznaczony obszar rewitalizacji podzielony na sześć podobszarów. Stanowi on łącznie 2,15 proc. powierzchni miasta, mieszka na nim nie więcej niż 15 proc. gdynian.

Gdy zaakceptowane przez Kolegium Prezydenta granice obszaru rewitalizacji przyjmą gdyńscy radni, będą mogły rozpocząć się konsultacje społeczne dotyczące konkretnych zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji. Będą uwzględniały specyfikę i potrzeby każdego z wyznaczonych podobszarów.

Za: UM Gdynia