ministerstwo_sprawiedliwosci_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngoplMinisterstwo Sprawiedliwości – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłosiła konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/16 pn. Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla pracowników sądów i prokuratury.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, szkoły wyższe, jednostki naukowe lub Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest usprawnienie procesów komunikacji w sądownictwie i prokuraturze poprzez wybór do dofinansowania i realizację projektów obejmujących:

  1. opracowanie programów przygotowania rzeczników prasowych sądów i prokuratur oraz pracowników biur prasowych do pełnienia swoich funkcji oraz przygotowania medialnego prezesów sądów i szefów prokuratur do kontaktu z opinią publiczną za pośrednictwem mediów;
  2. przeprowadzenie szkoleń medialnych dla co najmniej 1000 uczestników (rzeczników prasowych oraz pracowników biur prasowych sądów i prokuratur, prezesów i wiceprezesów sądów, szefów prokuratur i ich zastępców).

Konkurs ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER Usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze. W ramach konkursu realizowany jest następujący typ projektów: szkolenia dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wspierające wdrażanie modeli zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, informacja i komunikacją, świadczenie usług informatycznych, a także kontroli zarządczej oraz obsługi interesanta.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się: organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, szkoły wyższe, jednostki naukowe lub Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Finanse

Alokacja założona na konkurs wynosi 6 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 100%, a maksymalna kwota dofinansowania projektu – 6 000 000 zł.

Składanie wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w terminie od 31 marca do 21 kwietnia 2016 r.

Wnioski należy składać:

  • w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/)

oraz

  • w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wnioski w formie papierowej można złożyć:

  • osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.30) w Biurze Podawczym Ministerstwa Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa,
  • przesyłką kurierską,
  • pocztą.

Adres: Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Strategii i Funduszy Europejskich, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa.

Dla uznania wniosku o dofinansowanie za złożony w terminie decydująca jest data wpływu wniosku w wersji papierowej do Biura Podawczego / Kancelarii Głównej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dodatkowe informacje

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w Regulaminie konkursu. Regulamin wraz z załącznikami szczegółowo opisują wymagania konkursowe oraz zawierają wzory niezbędnych dokumentów. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w III kwartale 2016 r.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: power@ms.gov.pl, faksem pod nr 22 52-12-257 albo telefonicznie pod nr 22 23-90-556.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej www.ms.gov.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Za: NGO