images

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Wolontariat polska pomoc 2016”. Oferty należy składać do 31 marca 2016 r.

Celem zadania publicznego jest realizacja zadań w dziedzinie wolontariatu, odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w 2016 r.”, w szczególności wyłonienie najlepszych projektów wolontariackich na rzecz jednego z piętnastu krajów partnerskich: Boliwii, Ekwadoru, Etiopii, Ghany, Jamajki, Kenii, Mjanmy, Palestyny, Paragwaju, Peru, Rwandy, Senegalu, Tanzanii, Ugandy i Zambii, będących biorcami oficjalnej pomocy rozwojowej (ang. ODA), tj. krajów znajdujących się na liście Komitetu Pomocy Rozwojowej (Development Assistance Committee, DAC) OECD i wskazanych w „Planie współpracy rozwojowej w 2016 roku” jako kraj realizacji zadań wolontariackich w ramach programu „Wolontariat polska pomoc”.

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi:

1 200 000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych).

2. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania, sposób przygotowania i termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, termin dokonania wyboru ofert, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych:www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Przed złożeniem oferty oferenci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

3. Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

Zadanie należy zrealizować nie później niż do 31 grudnia 2016 r.

4. Termin i sposób składania ofert:

1) Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • Zarejestrować się na stronie http://portal.polskapomoc.gov.pl. Po dokonaniu rejestracji oferent otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz oferty on‑line. Oferenci, którzy dokonali rejestracji w latach ubiegłych powinni korzystać z nadanego im loginu i hasła,
  • logować się po uaktywnieniu konta za pomocą nadanego hasła i loginu, po zalogowaniu się oferent uzyskuje dostęp do formularza oferty,
  • wypełnić formularz oferty on-line i następnie wysłać wraz z wymaganymi załącznikami
    za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
  • dostarczyć wydrukowaną i podpisaną ofertę oraz jej dwie kopie do MSZ pocztą, kurierem bądź osobiście do Dziennika Podawczego MSZ,
  • przy składaniu więcej niż jednej oferty, każdą ofertę należy włożyć do oddzielnej koperty.

UWAGA: Podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie muszą dokonać rejestracji on-lineco najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

2) Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Współpracy Rozwojowej

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs – Wolontariat polska pomoc 2016“

(podać nazwę kraju beneficjenta, numer oferty wygenerowany z systemu on-line poprzez stronę http://portal.polskapomoc.gov.pl )

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, do 31 marca 2016 r. w godzinach od 8:15-16:15.

Przy składaniu więcej niż jednej oferty, każdą ofertę należy nadać pocztą lub złożyć jako osobną przesyłkę.

Decyduje data wpływu oferty do siedziby MSZ.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie Komisji.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MSZ: Konkurs