gdańsk_pomorskieeu_logo
Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Województwa Pomorskiego w roku 2016 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji programów dotyczących ważnych zjawisk zdrowotnych poprzez realizację zadania pn. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS

Oferty na realizację zadania należy składać na zamieszczonym formularzu, w zamkniętych kopertach osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub w Departamencie Zdrowia w godzinach 7.45-15.45 (od 1 kwietnia 7.30-15.30) lub przesłać listem poleconym na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Zdrowia

ul. Okopowa 21/27

80-180 Gdańsk.

UWAGA:

Decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, a nie data stempla pocztowego.

Termin składania ofert upływa 8 kwietnia 2016 roku, o godzinie 15.30.

Pliki do pobrania:

Za: pomorskie.eu

; ;