ZAPRASZAMY

na VII już spotkanie organizacji pozarządowych

w ramach „Europa Café”

działającej pod patronatem Komisji Europejskiej w Polsce

Czwartek – Piątek 21-22.04.2016 r.

w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej

w Warszawie, ul. Jasna 14/16a

20150212164930_0_EuropaCafe

 

 

Zapraszamy na spotkanie, podczas którego:

 Dowiemy się więcej o bibliotece, jako miejscu innowacji społecznych

 Zapoznamy się z Planem Inwestycyjnym dla Europy

 Dowiemy się więcej o źródłach finansowania polskich NGO (dziś i po roku 2020+) poprzez współpracę z biznesem oraz darczyńców indywidualnych

 Porozmawiamy o przyszłości NGO przed i po 2020+

 Zaktualizujemy wiedzę o NGO w Brukseli i wydarzeniach dla NGO w Brukseli

 Zapoznamy się z możliwościami współpracy NGO z Europa Café z Punktami Europe Direct

 Będziemy rozwijać sieć organizacji pozarządowych Europa Café pod patronatem Komisji Europejskiej w Polsce i wypracowywać formułę kolejnego spotkania w 2016 roku

Program

21.04.2016, czwartek 17.00 – 19.30/20.00

17.00-19.30/20.00 Wprowadzenie do spotkania oraz dyskusja dot. obszarów tematycznych (tematów) kolejnego spotkania Europa Café w 2016 r., w Przedstawicielstwie KE w Warszawie

Koordynuje: Monika Łagodzińska

20.00-22.00/23.00 Integracyjna kolacja w restauracji (na zaproszenie PKE Warszawa).

Ważne: prosimy o rozważne zgłoszenia, ponieważ nie możemy na ostatnią chwilę dokonywać zmian w liczbie osób, a tym samym jeśli osób będzie znacząco mniej to jest to strata pieniędzy, a jeśli za dużo – może się okazać, że porcje będą mniejsze.

Koordynuje: Katarzyna Pszczoła

 

Program

22.04.2016, piątek 09.00 – 15.00

09.00 – 09.30 Kawa i śniadanie już z pierwszymi gośćmi oraz powitanie

09.30 – 10.15 Biblioteka miejscem innowacji społecznych

Koordynuje: Aleksandra Nowak

Prelegent: Aleksandra Nowak – Punkt Europe Direct Ostrołęka, Dorota Kutyła – PTF – Polskie Towarzystwo Filozoficzne

 

Innowacje społeczne

Kuba Wygnański w opracowaniu „Innowacje społeczne” powstałym w Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w następujący sposób wyjaśnił jak rozumieć innowacje społeczne: „(istnieje) Konieczność znalezienia równowagi między ekskluzywnością a inflacją pojęcia innowacji społecznych. Istotą innowacji społecznych jest to, że społeczne są zarówno cele jak i środki. Jak to rozumieć? ” przede wszystkim działać „• Dla ludzi; • Przez ludzi; • Z ludźmi”.

Działania realizowane przez obywateli wymagają dostępu do „kreatywnej przestrzeni” oraz powszechności „dostępu do wiedzy” i „infrastruktury”.

Biblioteka społeczna, tworzona przez lata przez obywateli, oferuje „swojskie” miejsce, wiedzę zawartą w zbiorze publikacji, infrastrukturę oraz, poprzez rodzaj i charakter spotkań, stwarza możliwości dążenia do marzeń, konsoliduje ludzi, a zachowując niezależność i współdziałając z otoczeniem buduje kapitał społeczny niezbędny dla innowacji społecznym.

I o tym będzie mowa we wprowadzeniu.

Edukacja Obywatelska

Jednym z priorytetowych zagadnień dla Europy jest kwestia edukacji obywatelskiej.

Aktywność obywatelska definiowana, jako „uczestnictwo w społeczeństwie obywatelskim, życiu społeczności i (lub) życiu politycznym” (www.active-citizenship.jrc.it ) potrzebuje ram, miejsca i form dla swojego rozwoju. Jedną z takich dobrych przestrzeni jest (lub może być) biblioteka.

Dzieje się tak dzięki temu, iż nie postrzega się bibliotek, jako miejsca działalności jakiejś konkretnej partii czy ruchu, a przeciwnie, jako coś wspólnego, łączącego ludzi, bliskiego i budzącego zaufanie. Stąd też łatwiej przekonać ludzi, że podejmowane działanie w bibliotece będą tym, czego potrzebują, a nie staną się realizacją jakiś obcych, niezrozumiałych interesów.

W wystąpieniu poruszone zostaną następujące tematy.

– Czym jest edukacja obywatelska?

– Jakie przybiera formy?

– Jak wygląda edukacja obywatelska w bibliotece?

 

10.15 – 10.30 Przerwa kawowa

10.30 – 11.15 Plan Inwestycyjny dla Europy

Koordynuje: Katarzyna Pszczoła

Prelegent: Tomasz Gibas, European Semester Officer w PKE

Po globalnym kryzysie ekonomicznym i finansowym nastąpił spadek wartości inwestycji, nie tylko w Unii Europejskiej, ale na całym świecie. Plan Inwestycyjny dla Europy, przyjęty w listopadzie 2014 r., skupia się na usuwaniu przeszkód dla inwestycji oraz wspieraniu projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem nowych i już istniejących instrumentów finansowych.

Aby osiągnąć te cele, konieczne są działania na trzech płaszczyznach:

– przyciąganie nowych inwestycji poprzez Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych,

– wspieranie inwestycji w gospodarkę realną,

– poprawa otoczenia inwestycyjnego.

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych ma w ciągu trzech lat wygenerować inwestycje prywatne i publiczne w całej unii Europejskiej o wartości co najmniej 315 mld EUR. W szczególności ma on wspierać inwestycje strategiczne obejmujące sektory takie jak infrastruktura, energetyka, badania naukowe, innowacje, sieci szerokopasmowe i edukacja, służąc głównie małym i średnim przedsiębiorstwom. Fundusz powala na szybkie reagowanie na potrzeby finansowe w obszarach, dla których alternatywne źródła finansowania są trudnodostępne lub niemożliwe do uzyskania. Poprawa otoczenia inwestycyjnego osiągnięta ma być dzięki postępowi w budowie Jednolitego Rynku Cyfrowego oraz Unii Rynków Kapitałowych.

Więcej informacji:

O Planie Inwestycyjnym

(http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_pl )

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych

(http://www.eib.org/efsi/ )

 

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 – 12.15 Źródła finansowania polskich NGO (dziś i po roku 2020+)

Koordynują: Monika Łagodzińska, Marek Jarząb

Prelegenci: w toku ustaleń

Podczas spotkania Europa Café w październiku 2015 omówione zostały dwa obszary:

– Finansowanie NGO ze środków unijnych do i PO 2020+ i ze środków innych publicznych do i po 2020+

– Finansowanie do i po 2020+ poprzez działalność odpłatną i gospodarczą, czyli szeroko rozumiana ekonomizacja III sektora i rozwój ekonomii społecznej (trendy) oraz narzędzia finansowe w tym obszarze

Na VII spotkanie Europa Café – wybraliśmy dwa obszary:

– Finansowanie NGO poprzez współpracę z biznesem do i po 2020+

– Finansowanie NGO poprzez darczyńców indywidualnych (darowizny, fundraising, zbiórki publiczne, 1%i inne)

Na VIII spotkanie w 2016 pozostaje CROWDFUNDING.

12.15 – 12.30 Przerwa
12.30 – 13.15 Przyszłość NGO przed i po 2020+

Koordynuje: Zbigniew Hanas

Prelegent: Cezary Miżejewski – specjalista w zakresie rozwoju podmiotów III Sektora i obecnie Członek Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Na spotkaniu zostanie przybliżona obecna sytuacja całego III sektora w Polsce. Diagnoza ekonomii społecznej i perspektywy rozwoju sektora pozarządowego w Polsce obecnie i następnych latach. Cele i priorytety Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w odniesieniu polityk rozwoju oraz Strategii Europa 2020.

Na czym III Sektor może oprzeć dynamikę rozwoju.

1. Nowa rola III Sektora w procesach demokratyzacji, rozwój kapitału społecznego, społeczeństwa obywatelskiego.

2. Rozwój przedsiębiorczości społecznej odpowiedzią na nowe wyzwania Polski i UE. Wymiar ekonomiczny, gospodarczy, rozwojowy podmiotów ekonomii społecznej, partnerstwo publicznoprywatne

Celem spotkania jest omówienie możliwości rozwoju III Sektora w obecnej perspektywie 2014-2020, gdzie powinno się znaleźć NGO po skończeniu finansowania po 2020r. Przedstawienie roli przedsiębiorstw społecznych, jako podmiotów też odpowiedzialnych za rozwój lokalnych społeczności często niedocenianych.

Spotkanie będzie również próbą zastanowienia się, co organizacje pozarządowe samodzielnie proponują w podejmowanych dotychczasowych partycypacyjnych działaniach i z czym mają problem. Jaką rolę pełni III Sektor w Polsce w przestrzeni rozwoju kapitału społecznego i na co może liczyć działając w partnerstwie z organizacjami lub innymi podmiotami z UE.

13.15-13.30 Przerwa

13.30 -14.10 ‘Bruksela bliżej NGO’ i ‘Bruksela bliżej Obywateli’

Prelegent: Monika Łagodzińska, Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA/ Centrum NGO Poznań

Co było:

 ECFIN- Seminar for Civil Society representatives on the European Commission’s Economic Agenda, dla NGO w Brukseli (po spotkaniu 23-24.02.2016)

 Inne wydarzenia dla NGO- Europa – Civil Society and Beyond, Belgrad (Serbia), 24-25.02.2016

Co będzie:

 Wizyta studyjna ok. 15 NGO z Europa Café w Brukseli dzięki PKE Warszawa – najprawdopodobniej II połowa czerwca 2016 (rekrutacja w najbliższych dniach, wizyta w PE, KE, EKES, CoR- agenda w toku ustaleń)

 Inne wydarzenia dla NGO w Brukseli

o NGO DAY 30.05.2016 – Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, 3 regiony UE + Centrum NGO Poznań

o Civil Society Days (Dni Społeczeństwa Obywatelskiego, http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.civil-society-civil-society-day – EKES, 31.05-01.06.2016

o European Citizens’ Initiative- ECI (Europejska Inicjatywa Obywatelska, http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=pl ) – EKES, 22.04.2016

 

14.10-14.30 Europa Café i Punkty Europe Direct – współpraca (po spotkaniu 16/02/2016)

Prelegent: Dominik Niemirski, Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”

14.30-15.00 Obiad oraz zwrot środków za bilety i hotel

Te 15 minutowe przerwy po każdej części pozwolą na jeszcze kilka pytań do prelegentów oraz przerwę na kawę/herbatę.

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

 Do udziału w spotkaniu zaproszeni są przedstawiciele organizacji pozarządowych (NGO), w tym wszyscy uczestnicy wizyt studyjnych do Instytucji UE w Brukseli organizowanych przez Przedstawicielstwo KE w Polsce dla organizacji pozarządowych w czerwcu, październiku i grudniu 2013 roku

 Planujemy również zaprosić nowe NGO zajmujące się tematyką obywatelską do Europa Café (zgłoszenia min. poprzez portal www.ngo.pl )

 Planujemy uczestnictwo ok. 25 osób

ZGŁOSZENIE:

Prosimy o potwierdzenie udziału w VII spotkaniu Europa Café do 07.04.2016 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

(jeśli łącze powyższe nie działa, prosimy skopiować i wkleić poniższy adres https://docs.google.com/forms/d/1TEZKBF0ki5Skyu4hUxEd7k1_nK-rj8_2Ygpd1hXCRP0/viewform)

Potwierdzenie przyślemy mailowo do 10.04.2016 r.

Potrzebujemy takie wyprzedzenie ze względu na kwestie formalne w PKE Warszawa.

 

ROZLICZENIE KOSZTÓW:

 nocleg (1 nocleg 21-22/04/2016), dojazd do Warszawy (PKP II klasa, autobus, lot ekonomiczny – jeśli tańszy, niż PKP II klasa), catering podczas obu dni oraz koszty kolacji – pokrywa Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie

 powrót do miejsca zamieszkania i transport lokalny (autobus, metro, taxi) – we własnym zakresie

NOCLEG:

Istnieje możliwość ubiegania się w Przedstawicielstwie KE w Polsce o dofinansowanie kosztów zakwaterowania w Warszawie w dniu 21/22 kwietnia 2016 r. w wysokości do maks. 200zł brutto. Chęć uzyskania zwrotu kosztów zakwaterowania należy zgłosić w formularzu zgłoszeniowym. Zwrot odbędzie się na podstawie imiennej faktury przedłożonej w Przedstawicielstwie KE w Warszawie w dniu 22.04.2016 r. (pod koniec dnia, w porze obiadu).

Propozycje noclegów w ramach budżetu ok.200zł:

1. Centrum Konferencyjno – Wykładowe Caritas, Centrum Okopowa sp. z o.o. ul. Okopowa 55; 01-043 Warszawa (koszt ok. 120zł ze śniadaniem pokój jednoosobowy)

2. Poprzez portal www.booking.com

DOJAZD do Warszawy (II klasa PKP, autobus lub lot jeśli tańszy, niż II klasa PKP):

Istnieje również możliwość ubiegania się w Przedstawicielstwie KE w Polsce o dofinansowanie kosztów dojazdu do Warszawy na spotkanie.

Chęć uzyskania zwrotu kosztów dojazdu należy zgłosić w formularzu zgłoszeniowym.

Zwrot odbędzie się na podstawie biletu (wydruk internetowy lub oryginał z kasy) przedłożonego w Przedstawicielstwie KE w Warszawie 22.04.2016 r. (pod koniec dnia, w porze obiadu).

 

ZNAJDŹ NAS:

Lokalizacja Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie: http://ec.europa.eu/polska/about_us/contact/index_pl.htm

Grupa sieci Europa Café na Facebooku – dołącz do nas!:

https://www.facebook.com/groups/177822585752153/?fref=ts

KONTAKTY/ ORGANIZACJA:

 Monika Łagodzińska, Fundacja Kształcenia Ustawicznego Peritia/Centrum NGO Poznań, monika.lagodzinska@fundacjaperitia.pl

 Katarzyna Pszczoła, Komisja Europejska w Polsce, katarzyna.pszczola@ec.europa.eu

; ;