POL_Gdynia_COA.svg

PREZYDENT MIASTA GDYNI

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2016.

 

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118.j.t.).

1. Rodzaj zadania:
Konkurs obejmuje realizację projektów artystycznych w roku 2016 roku w dziedzinach kultury:
– literatura,
– film,
– teatr,
– sztuka wizualna,
– muzyka,
– wydarzenia interdyscyplinarne,
– animacja lokalnego środowiska,
– edukacja do kultury.

2) W związku z przypadającą w 2016 roku dziewięćdziesiątą rocznicą nadania Gdyni praw miejskich preferowane będą projekty, które wpisują się w najważniejsze założenia programowe obchodów:
1. wzmacnianie w odbiorcach poczucia tożsamości z miastem,
2. pobudzanie mieszkańców do kreatywnego włączania się w tworzenie wydarzeń,
3. aktywizowanie mieszkańców poprzez bezpośrednie angażowanie ich w opracowywanie koncepcji lokalnego święta,
4. tworzenie poczucia wspólnoty
5. tworzenie więzi międzypokoleniowych.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:
Przewidywana wysokość środków w rezerwie celowej na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w projekcie budżetu Miasta Gdyni na 2016 rok na realizację zadań objętych konkursem wynosi 90 000 zł.
Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 1/3 puli środków jakie są do dyspozycji w konkursie czyli 30 000 zł.
Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.

3. Zasady przyznawania dotacji:
1) spełnienie przez oferenta warunków formalnych zapisanych w ogłoszeniu
2) spełnienie przez oferenta merytorycznych kryteriów oceny oferty zawartych w ogłoszeniu.

4. Terminy i warunki realizacji zadania:
1) Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferze objętej konkursem.
2) Zadania mogą być realizowane przez podmioty spoza Gdyni, ale zawsze na rzecz mieszkańców Gdyni.

3) Data zakończenia realizacji zadania – do 31 grudnia 2016 roku.

4) Dotacje nie mogą być przeznaczone na:
a. dotowanie przedsięwzięć finansowanych z budżetu Miasta Gdyni z innego tytułu,
b. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
c. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
d. działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
e. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
f. działalność polityczną lub religijną.

5. Termin składania ofert:
Oferty należy składać w systemie www.witkac.pl. Po ich złożeniu w systemie należy wydrukować ostatnią stronę, tą gdzie znajdują się oświadczenia i miejsce na podpisy i tę ostatnią stronę, podpisaną przez osoby upoważnione do złożenia oferty, złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub przy ul. 10 lutego 24. Na składanej stronie należy zaznaczyć iż jest ona kierowana na otwarty konkurs grantowy ogłoszony przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni.

Termin składania ofert w systemie www.witkac.pl oraz ostatnich podpisanych stron w Kancelarii Ogólnej UMG ofert upływa z dniem 7 kwietnia 2016 roku. W przypadku składania ostatniej strony za pośrednictwem poczty decyduje data jej wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Gdyni.

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

Merytoryczne kryteria oceny oferty:
a) kryteria oceny strategicznej (łącznie można zdobyć do 60 punktów):
1) spójność zadania z założeniami obchodów 90-lecia Miasta Gdyni – 10 punktów
2) Atrakcyjność ofert – 10 punktów
2) Spójność opisu, budżetu i harmonogramu – 10 punktów
3) Zasadność wydatków oraz sposób wyliczenia poszczególnych kosztów- 10 punktów
4) Współpraca z innymi podmiotami w ramach projektu – 10 punktów.
5) Udział środków zewnętrznych – 10 punktów

b) kryteria oceny jakościowej (łącznie można zdobyć do 40 punktów):
1) ocena zakładanej wykonalności zadania (w tym: doświadczenie organizacji i kadra przewidziana do realizacji zadania) – do 10 punktów
2) ocena trwałości/ciągłości zakładanych rezultatów realizacji zadania – do 10 punktów
3) ocena adekwatności zakładanych działań do potrzeb lokalnych – do 10 punktów
4) ocena zakładanej efektywności wykorzystania dotacji – do 10 punktów.

Warunki formalne – rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
1) złożone przez podmiot uprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem, do wzięcia udziału w konkursie
2) składane poprzez system www.witkac.pl i kancelarię ogólną (ostatnia podpisana strona) i prawidłowo wypełnione
3) zawierające komplet niezbędnych załączników (w systemie www.witkac.pl jako skany):
a. aktualny odpis z KRS (wydruk ze strony www.ms.gov.pl), innego rejestru lub ewidencji
b. statut,
c. wstępne zgody właścicieli obiektów i przestrzeni w których projekt będzie realizowany
4) podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z treścią odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji
5) złożone w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu konkursowym

W przypadku oferty wspólnej dwóch lub więcej organizacji należy złożyć umowę o współpracy ubiegających się podmiotów, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

Każda organizacja składa jeden komplet dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert.

Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację, podejmie Prezydent Miasta Gdyni w formie zarządzenia, po zasięgnięciu opinii powołanej w tym celu Komisji Konkursowej. Zarządzenie będzie podstawą do zawarcia z podmiotami, których oferty zostaną wybrane w konkursie, pisemnych umów szczegółowo określających warunki realizacji zadania. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2016 r. Wyniki konkursu z podaniem nazwy podmiotu, nazwy projektu i wysokości przyznanej dotacji, ogłasza Prezydent Miasta Gdyni poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej: www.gdynia.pl , niezwłocznie po podpisaniu zarządzenia.

7. Zrealizowane przez miasto Gdynia zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3

– w 2014 roku:
VII PRZEGLĄD AMATORSKICH FILMÓW UCZNIOWSKICH ALBATROSY – 20 000, KULTYWOWANIE PIEŚNI I TAŃCÓW KASZUBSKICH POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA GDYNIA – 9 000, KULTYWOWANIE KULTURY KASZUBSKIEJ POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ CHÓRU MĘSKIEGO DZWON KASZUBSKI – 2 000, DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA KULTURY KASZUBSKO-POMORSKIEJ W GDYNI – 9 000, EN MARGE – 5 000, DIALOGI ZE SZTUKĄ – POLSKA W EUROPIE, EUROPA W POLSCE – 15 000, GDYŃSKI FESTIWAL CHÓRÓW AKADEMICKICH 2014 – 20 000, WYDANIE ROCZNIKA GDYŃSKIEGO nr 26 – 14 800, SCENO-SFERA – 7 000, WYSTAWY I WARSZTATY PLASTYCZNE – 3 000, KRAKOWSKI SALON POEZJI W GDYNI – 8 000, ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE – WARSZTATY WOKALNE DLA MIESZKAŃCÓW GDYNI – 5 000, XIV EDYCJA PROGRAMU SPOŁECZNEGO MISTRZ MOWY POLSKIEJ – 50 000, FLASHBACK FESTIWAL 2014 – PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI LOKALNEJ – 10 000, V WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD POEZJI I PIOSENKI ANGIELSKIEJ MY FAVOURITE THINGS – 6 100, POŁUDNIOWE SPOTKANIA MUZYCZNE – 40 000, PIF PAF MUSIC FESTIWAL 2014 – 20 000, 13 POMORSKIE WARSZTATY FILMOWE – 45 000, GDYŃSKI FSTIWAL KULTURY STUDENCKIEJ DELFINALIA 2014 – 10 000, UPOWSZECHNIANIE KULTURY MUZYCZNEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GDYNI I OKOLIC – 10 000, TEATRZYK ZAJECHAŁ DO GDYNI 2014 – 20 000, TEATR ZAJECHAŁ W GDYNI 2014 – 40 000, MEWA LITERACKA – 7 000, GDYŃSKIE IMPRESJE MUZYCZNE 2014 – 20 000, SESJA POPULARNO-NAUKOWA PT. WYSIEDLENIA POLAKÓW Z GDYNI W LATACH 1939/1945 PRZEZ OKUPANTA NIEMIECKIEGO – 5 000, WYSTAWA MULTIMEDIALNA GDYNIA 2014 – 7 000, MORSKI FESTYN Z OKAZJI ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO – 3 550, PIANO DAY U MUZYK’UFF – 7 000, X NIEMIECKOJĘZYCZNY SZKOLNY FESTIWAL TEATRALNY – 3 750, TYLKO ECHO – PAMIĘCI HENRYKA JABŁOŃSKIEGO – 7 000, PIKNIK OTWARTYCH TECHNOLOGII – 6 900, WARSZTATY LAPTOPOWE, EKSPERYMENTALNE STUDIO DŹWIĘKOWE MIASTA GDYNIA – 6 900, GDYNIA OPOWIADA – 7 000, SCENA SPOŁECZNA – 4 320, WIECZORY ORGANOWE U ŚW. ANDRZEJA – 6 900, OBRAZ + RUCH – 7 500, PROWADZENIE WARSZTATÓW Z SITODRUKU – 8 000, 100-LETNIA CHYLONIA W OBIEKTYWIE – 8 000, ŚWIROWISKO – 7 280, AKADEMIA PLANETE+ DOC PATRZ I DZIAŁAJ!/KINO INFOBOX – 8 000.

– w 2015 roku:
Akademia PLANETE+ DOC patrz i działaj/Kino InfoBox – 18 000, Dzieci piszą – 4 800, Teatr z Bliska – 18 530, Pociąg do miasta – 60 000, Teatrzyk zajechał do Gdyni – 32 300, XII Gdynia Blues Festiwal – 70 000, VIII Przegląd Amatorskich Filmów Uczniowskich Albatrosy – 15 000, 14. Pomorskie Warsztaty Filmowe – 30 000, Wiosenne głosy tradycji – 10 000, Jam session jazzowe oraz bluesowe – 20 000, , Festiwal Atrakcje – inicjatywa mieszkańców – 20 000, Gdyński Festiwal Kultury Studenckiej Delfinalia 2015 – 10 000, Wieczory z muzyką organową – 8 950, Sceno-sfera – 7 000, Południowe Spotkania Muzyczne – 30 000, Fab Lab Kids Gdynia – 14 000, Kultywowanie pieśni i tańców kaszubskich poprzez działalność Zespołu Pieśni i Tańca Gdynia – 6 420, Agora Kultura – 9 000, Lidzka Polonia dla Macierzy (Organizacja koncertu w Gdyni zespołu „Kresowiacy” z Lidy na Białorusi) – 3 500, Dociekania filozoficzne profesora Globusa – 8 200, Wieczory w Concertino – cykl koncertów – 4 500, Pociąg do podróży – 4 500, Motywy żydowskie w muzyce świata. Koncert muzyki klezmerskiej połączony z promocją płyty CD z okazji 30-lecia pracy artystycznej Dariusza S. Wójcika wieloletniego solisty Teatru Muzycznego w Gdyni – 4 500, Gdynia – Wagabundy 2015 – 4 500, 14. warsztaty harmonijkowe – 4 500, – Ała rzeczywistość – 4 710, Chóralne noce z gwiazdami Muzyczne Niebo – 7 950, Rodzinne warsztaty artystyczne – 1 800, Kaszuby w literaturze i filmie – 1 300, Wydanie Rocznika Gdyńskiego nr 27 – 9 000

8. Informacji udziela:

Olga Krzyżyńska – Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni: ul. 10 lutego 24, Gdynia, pokój 115, tel. 0 58 66 88 173.

9. Od zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

10. Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 instrukcja tworzenia konta w witkac.pl

instrukcja składania ofert w witkac.pl

Za: UM Gdynia ; ;