pozytek

 

Członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej serdecznie zapraszają organizacje sektora obywatelskiego na otwarte spotkanie, w trakcie którego poruszone zostaną następujące kwestie:

1. Rezultaty konferencji „Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce – nowe otwarcie” organizowanej przez Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego w dniu 23 marca 2016 r.

2. Rola i zadania Rady Działalności Pożytku Publicznego w rozwiązywaniu aktualnych problemów III sektora – szkic planu pracy na bieżącą kadencję z uwzględnieniem wyników dyskusji wokół Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego.

3. Sprawy różne.

Spotkanie odbędzie się w środę 6 kwietnia 2016 r. w godzinach 12.00 – 15.00
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w sali im.
A. Bączkowskiego.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do udziału w spotkaniu na adres mailowy: marta.chydrasińska@mpips.gov.pl w terminie do dnia 31 marca br. W przypadku, gdyby ilość zgłoszeń przekroczyła możliwości lokalowe, o udziale w spotkaniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy!

Krzysztof Balon, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych

Marek Borowski, Federacja Polskich Banków Żywności

Paweł Dębek, Instytut Edukacji Społecznej

Piotr Frączak, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Ewa Mańkiewicz-Cudny, Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Cezary Miżejewski, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

Dorota Piechowicz-Witoń, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Karolina Poczykowska, Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok

Małgorzata Sinica, Związek Harcerstwa Polskiego

ks. Stanisław Słowik, Caritas Diecezji Kieleckiej

Dariusz Suszyński, Związek Młodzieży Wiejskiej

Zdzisław Szkutnik, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

Teresa Tiszbierek, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Witold Zakrzewski, Fundacja OPOR – Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich

Za: pozytek.gov.pl