0000053057

www.skef.pl

skef@skef.pl

ul. Legionów 126

81-472 Gdynia

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni powstało w 1997 roku. Inicjatorami założenia stowarzyszenia, była grupa działaczy Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo- Kredytowych, która określiła jego cele, uchwaliła Statut i w dniu 20.06.1997 roku, złożyła wniosek do Sądu o jego rejestrację. Inicjatywą powołania SKEF było, wynikające z codziennej praktyki, przekonanie o potrzebie podjęcia działań edukacyjnych upowszechniających wiedzę o instrumentach i rynkach finansowych.

Celem Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej jest:

  • inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz edukacji finansowej,
  • ochrona konsumentów,
  • pomoc konsumentom,
  • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  • rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami,
  • promocja i organizacja wolontariatu,
  • reintegracja społeczna i zawodowa,
  • edukacja finansowa,
  • prowadzenie działalności charytatywnej.

; ;