0000320242

Strona internetowa:

l.dudek@investkomfort.pl

ul. Hryniewickiego 6c lok. 47

81-340 Gdynia

Fundacja działa od 2008 r.

Zadania, jakie stawia sobie Fundacji to pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Ponadto celem Fundacji jest pomoc charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. Fundacja promuje też zatrudnienie i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Pozostałe cele Fundacji to nauka, edukacja i wychowanie, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, a także upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.