0000133070

www.akmorski.org.pl

biuro@akmorski.org.pl

ul. I Armii Wojska Polskiego 28
81-383 Gdynia

Działalność automobilklubu obejmuje:

 • Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
 • – Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • – Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Ochrona zdrowia
 • – Ochrona i promocja zdrowia
 • Ochrona praw
 • – Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
 • Nauka, kultura, ekologia
 • – Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • – Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
 • – Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • Tożsamość, tradycja narodowa
 • – Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • Sport, turystyka, wypoczynek
 • – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • – Turystyka i krajoznawstwo
 • – Wypoczynek dzieci i młodzieży
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • – Ratownictwo i ochrona ludności