pl_logo_mr

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło kolejną edycję „Konkursu dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich”. Jego celem jest wybór i dofinansowanie najlepszych projektów popularyzujących tematykę Funduszy Europejskich. Wnioski można składać do 9 marca 2016 r.

Rodzaje projektów

W konkursie dofinansowanie mogą uzyskać:

  1. projekty telewizyjne,
  2. projekty radiowe,
  3. publikacje prasowe,
  4. projekty internetowe.

Uczestnicy konkursu

Do udziału w konkursie Ministerstwo Rozwoju zapraszamy nadawców telewizyjnych i radiowych, wydawców tytułów prasowych, wydawców portali internetowych oraz biura reklamy ww. podmiotów, spełniających warunki określone w Regulaminie.

Wartość dofinansowania

Na realizację projektów w konkursie przewidziano dotacje w minimalnej wysokości 150 000 zł oraz maksymalnej wysokości dla:

  1. projektów telewizyjnych – 1 500 000 zł (przy czym dla projektów product placement – 400 000 zł oraz dla projektu promującego Dni Otwarte Funduszy Europejskich – 400 000 zł),
  2. projektów radiowych – 700 000 zł,
  3. projektów prasowych – 600 000 zł,
  4. projektów internetowych – 900 000 zł.

Tematyka projektów

W konkursie dopuszcza się dofinansowanie jedynie projektów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym (poradnikowym). Tematyka projektów musi mieć charakter horyzontalny, tj. projekty muszą dotyczyć więcej niż jednego programu operacyjnego realizowanego w latach 2014-2020.

Szczególnie ważnymi grupami odbiorców są małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby młode. Wsparcie może uzyskać także jeden projekt promocyjny dedykowany promocji akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich.

Terminy, liczba projektów

Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do 9 marca 2016 r. (za datę wpływu wniosku uznawana jest data jego wpłynięcia do Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju).

Projekty muszą zostać zrealizowane w okresie od 15 kwietnia 2016 r. do 15 grudnia 2016 r.

Jeden wnioskodawca może otrzymać dotację na realizację więcej niż jednego projektu.

Ocena wniosków

Wnioski będą oceniane pod kątem formalnym, merytorycznym i budżetowym, według kryteriów wskazanych w Karcie Oceny Projektu. Stanowi ona załącznik do Regulaminu konkursu.

Uwaga: Szczegółowe zasady ubiegania się o dotacje w konkursie określa Regulamin Konkursu.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe pytania dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@mr.gov.pl (odpowiedzi na pytania mailowe będą publikowane sukcesywnie na Portalu Funduszy Europejskich w zakładce: Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich/ Weź udział w promocji Funduszy Europejskich/ Współpraca z mediami i partnerami społeczno-gospodarczymi).

Spotkanie informacyjne

W ostatnim tygodniu lutego 2016 r. planowane jest spotkanie informacyjne, podczas którego zostanie szczegółowo omówiony zakres i tematyka projektów, jakie mogą uzyskać wsparcie w konkursie oraz kwestie związane z opracowaniem wniosku i późniejszą realizacją dofinansowanego przedsięwzięcia. Spotkanie odbędzie się w Ministerstwie Rozwoju. Szczegółowe informacje na jego temat, w tym termin, zostaną opublikowane w najbliższych dniach.

Więcej informacji na stronie NGO