2000px-POL_Gdynia_COA.svg
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert
na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kształtowania
przyjaznej przestrzeni publicznej w 2016 roku.
 

 
 
I. Podstawa prawna konkursu.

1.      Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t.: Dz. U.
z 2014 r., poz 1118 ze zm.).

  1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty
    i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
    z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
  3. Uchwała NR XIV/304/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 r.

II . Ogłaszający konkurs.
 

Gmina Miasta Gdynia
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
telefon (centrala) (58) 66 88 000; fax: (58) 62 09 798
e-mail: umgdynia@gdynia.pl;
http://www.gdynia.pl/

III. Obsługa merytoryczna konkursu.
 

Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia
Centrum Designu Gdynia
Budynek  IV, pokój A509
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
tel. +48 58 735 12 33
e-mail: info@centrumdesignu.gdynia.pl;
www.centrumdesignu.gdynia.pl

 
IV. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje.

  1. Uprawnione do złożenia oferty są: 

 
1.1   Organizacje pozarządowe:
a)      niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy  o  finansach publicznych,
b)      niedziałające w celu osiągnięcia zysku,
c)      osoby prawne lub jednostki organizacyjne  nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa  przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
lub następujące podmioty:
1.2   osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i  wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
1.3   stowarzyszenia  jednostek samorządu terytorialnego;
1.4   spółdzielnie socjalne;
1.5   spółki  akcyjne i spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z późn. zm),  które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację  celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich  udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2.      Podmioty składające ofertę w otwartym konkursie ofert nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

3.      Terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć ofertę wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego                                                                                                            dzielonego przez zarząd główny). Natomiast terenowe oddziały posiadające osobowość prawną mogą składać ofertę, niezależnie od zarządu głównego.

4.      Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone: 

4.1   w skróconej treści w biuletynie Ratusz,
4.2   w pełnej treści w następujących mediach:
a)      Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni i Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia;
b)      na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie GCOP w Gdyni i PPNT Gdynia;
c)      na stronie  internetowej Centrum Designu Gdyniahttp://www.centrumdesignu.gdynia.pl/
d)       na stronie internetowej www.gdynia.pl

 
V. Rodzaj zadania.

1.    Zadanie własne gminy o charakterze społecznie użytecznym.

2.    Nazwa zadania: kształtowanie przyjaznej przestrzeni publicznej.

 

 
VI. Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych  na realizację zadania.

1.    Zleceniodawca zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji
w okresie od  01.04.2016 r. do 31.12.2016 r.  do  kwoty 100.000,00 zł. 

2.    Planowane kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że:
2.1     zadanie można zrealizować mniejszym kosztem,
2.2     zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania
z ważnych  przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

3.    Dotacja może być przeznaczona tylko na realizację zadania wskazanego w rozdziale V pkt 2. specyfikacji warunków konkursu.

 
VII. Zasady przyznawania dotacji.

1.    Wnioskowana kwota na realizację projektu może stanowić 100% planowanego budżetu zadania, ale przy ocenie ofert brana będzie pod uwagę wysokość finansowego wkładu własnego deklarowana przez organizację.

2.    Jeden oferent może złożyć jedną ofertę.

3.    Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą złożyć ofertę wspólną.

 4.    W ramach otwartego konkursu ofert może  zostać  przyznana dotacja na więcej niż jedno zadanie.

5.    Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku podmiot wyłoniony w konkursie ofert zobowiązany jest do przedstawienia korekty zakresu rzeczowego i finansowego realizowanego zadania.

6.    Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej nie mogą być przeznaczone na finansowanie:

a)    przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów;
b)    pokrycia deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
c)    zakupu budynków lub lokali, zakup gruntów;
d)    zakupu środków trwałych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm. oraz art. 16 a ust. 1 w zw. z art. 16 d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), których wartość brutto przekracza 3.500 zł;
e)    działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
f)    udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym;
g)    działalności politycznej lub religijnej.

7.    Wydatki zaplanowane w ramach oferty muszą mieć ścisły związek merytoryczny z realizowanym zadaniem.

8.    Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty:
a)    niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania (zgodnie z opisem działań w ofercie realizacji zadania publicznego), w części dotyczącej  realizacji zadania;
b)    spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.

9.    Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością w zakresie opisanym w ofercie, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.

10. Przy wydatkowaniu dotacji z budżetu miasta Gdyni, Zleceniobiorca zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 
VIII. Termin  realizacji zadania.

Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia  01.04.2016 r. do dnia  31.12.2016 r.

 
IX. Warunki realizacji zadania.

1.    W ramach realizacji niniejszego zadania finansowana będzie działalność polegającej na kształtowaniu przyjaznej przestrzeni publicznej na terenie miasta Gdyni.

2.                Realizacja zadania polegać będzie na:

2.1     Organizacji działań w przestrzeni publicznej promujących
a)        wzornictwo przemysłowe,
b)       grafikę użytkową
2.2     Opracowaniu koncepcji działań kształtujących przyjazną przestrzeń polegających na przedstawieniu szczegółowego programu zadania wraz z krótkim opisem, jeżeli zadanie obejmuję form przestrzennych wymagana jest wizualizacja.
2.3     Przeprowadzeniu działań informacyjno – promocyjnych przed oraz w trakcie trwania zadania.
2.4     Koordynacji działań poprzedzających wydarzenie, polegających na kontakcie z wykonawcami w celu oszacowania wykonania zadania, wycenie prac projektowych i uzyskaniu wszystkich pozwoleń, zezwoleń i uzgodnień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami tego wymagającymi.
2.5     Sporządzeniu harmonogramu działań.

3.    W przypadku, gdy Zleceniobiorca realizujący zadanie, prowadzi w tym samym obiekcie więcej niż jedno zadanie lub realizuje zadania dla różnych Zleceniodawców, zobowiązany jest do opracowania i stosowania wskaźnika podziału kosztów eksploatacyjnych, kosztów wynagrodzeń osób bezpośrednio związanych z realizacją zadania, kosztów wynagrodzeń pracowników administracyjnych i kosztów administracji.

4.    Oferent musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

5.    Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

6.    Realizacja zadania będzie prowadzona w oparciu o zapisy zawarte w umowie oraz uzgodnione i zaakceptowane przez Zleceniodawcę zapisy w ofercie realizacji zadania publicznego.

 
X. Termin składania ofert.
 

1.    Termin składania ofert wyznacza się do dnia 29.02.2016 r. do godziny 16.00.

2.    Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.

3.    W ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadania oraz wielkość wnioskowanej dotacji zostanie opublikowana:
a)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i PPNT Gdynia,
b)    na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych i PPNT Gdynia,
c)    na stronie internetowej Centrum Designu Gdynia www.centrumdesignu.gdynia.pl
d)    na stronie internetowej PPNT Gdynia www.ppnt.gdynia.pl
e)    na stronie internetowej www.gdynia.pl

 
XI. Tryb składania ofert.

1.    Oferty należy składać, na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz oferty można pobrać ze strony internetowej www.centrumdesignu.gdynia.pl

2.    Oferty należy składać w kopercie w jeden z wymienionych niżej sposobów:

a)    Osobiście pod adresem Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Pokój A 510, budynek IV, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej na 2016 r.”;
b)    za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Pomorski Park Naukowo -Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej na 2016 r.”

Więcej informacji na stronie internetowej ; ;