MSiT_LOGO

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program „Sport wszystkich dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Oferty należy składać do 24 lutego 2016 r.

Głównymi celami programu są:
1) Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
2) Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.
3) Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
4) Dokonanie zmiany modelu zachowań społecznych wobec aktywności fizycznej.

Poprzez udział w różnorodnych zadaniach o charakterze sportowym bezpośredni beneficjenci i adresaci programu będą mieli szereg możliwości nabycia umiejętności społecznych i interpersonalnych, co niewątpliwie może wpływać także na zwiększenie efektywności przyswajania innych przedmiotów stanowiących edukacyjną podstawę programową.

ZADANIA OBJĘTE DOFINANSOWANIEM:
1. Projekt „Mały Mistrz”.
2. Projekt „Junior Sport”.
3. Projekt „Lokalny Animator Sportu”.
4. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży.
5. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe.

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadań należy nadsyłać do dnia 24 lutego 2016 r.

Dla zadań określonych w dziale III ust. 1, 2, 3, 5 wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki i następnie wysłany (lub złożony w siedzibie MSiT) na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 z dopiskiem na kopercie nazwy właściwego zadania – nabór na 2016 r.

Dla zadania określonego w dziale III ust. 4 pn. „wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT MSiT.

Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać i wysłać pocztą (lub złożyć w siedzibie MSiT) na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 z dopiskiem na kopercie nazwy zadania – nabór na 2016 r. Wnioski wraz z załącznikami przesłane wyłącznie w wersji papierowej nie będą rozpatrywane, analogicznie, w przypadku przesłania wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej. Dokumentacja przesłana w wersji papierowej musi być zgodna z wersją elektroniczną przesłaną w systemie AMODIT.

Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data dostarczenia do siedziby MSiT lub data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: Konkurs

Za: NGO